• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Ο Πρόεδρος της APC s.a. κ. Νίκος Αναγνόπουλος συμμετείχε στη 2η Διάσκεψη της Πρωτοβουλίας Ιονίου – Αδριατικής που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα την 11 – 12 Μαΐου.

 

Στη διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης είχε την ευκαιρία για συζητήσεις σε θέματα αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και θαλάσσιου χωρικού σχεδιασμού, καθώς και συναντήσεις με φορείς χωρών που συμμετέχουν.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο για την υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, το τέλος Απριλίου 2017.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούσαν στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στις τρεις χώρες με σχετική έρευνα, την υλοποίηση 6 ενημερωτικών συναντήσεων στις τρεις χώρες, τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου του έργου www.eastmedfishers.eu καθώς και την έκδοση τρίγλωσσου ενημερωτικού οδηγού.

Τα πλέον ενδιαφέροντα από τα αποτελέσματα της έρευνας που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα αφορούν στον αριθμό των αλιευτικών συλλόγων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, ο οποίος ανέρχεται σε 30% του συνόλου (194). Ο βαθμός εκπροσώπησης των ελληνικών αλιευτικών συλλόγων στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο και σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς ανέρχεται μόλις στο 3,45%, αλλά η ύπαρξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ήταν γνωστή σε 21,14% των αλιευτικών συλλόγων που συμμετείχαν στην έρευνα. Οι αλιείς μέλη των αλιευτικών συλλόγων που γνώριζαν την ύπαρξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ανέρχονται στο 19,88% επί του συνόλου αυτών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα (178).

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας, το οποίο αφορά τους αλιείς μικρής κλίμακας και στις τρεις χώρες, είναι το γεγονός ότι παρόλο που το 80,68% δεν γνώριζε την ύπαρξη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Μεσόγειο, πιστεύει κατά 67,87% ότι με τις παρεμβάσεις του Συμβουλίου αυτού μπορούν να βελτιωθούν τα τεχνικά μέτρα για την αλιεία μικρής κλίμακας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο διαδικτυακό τόπο του έργου. Η εταιρεία APC sa ευχαριστεί τους αλιευτικούς συλλόγους και τα μέλη τους που συμμετείχαν στην έρευνα, τη Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας καθώς και τα Τμήματα Αλιείας σε όλη την Ελλάδα, που υποστήριξαν το έργο.

Eκδόθηκε η πρώτη (1η) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 4.2 /δράση 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Συγκεκριμένα, καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)».

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

γ) Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

δ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Ο κατώτατος και ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός για την συγκεκριμένη δράση είναι 600.000€ και 5.000.000€ αντίστοιχα.

Για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική πρόταση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Με πρόσφατο νόμο (4467/ΦΕΚ 56Α/13.4.2017) ρυθμίστηκε επιτέλους ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ίδρυση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και την απόσταση αυτών από αρχαιολογικούς χώρους. Με την υπαγωγή των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών στις «Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις» του πρωτογενή τομέα και την αφαίρεσή τους από τις «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις», ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών εκτός από τις δασικές εγκαταστάσεις και σε δάση και ανεξάρτητα από την απόστασή τους από αρχαιολογικούς χώρους.

 

Η APC s.a. οφείλει να επισημάνει ότι η μη πρόβλεψη του νόμου για ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης και πιθανά συσκευασίας αλιευτικών προϊόντων (προβλέπει μόνο γεωργικά) στις «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις», ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς απαιτούν έκδοση άδειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης (πρ. Βιομηχανίας).

Προσκεκλημένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γεν. Δ/νση Θάλασσας και Αλιείας, ο Πρόεδρος της APC s.a. Νίκος Αναγνόπουλος έλαβε μέρος στην Υπουργική Διάσκεψη για την αλιεία στη Μεσόγειο (MEDFISH 4EVER) που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις
29-30 Μαρτίου.

 

Στη διάρκεια των εργασιών δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση συνεργασιών σε θέματα ανάπτυξης της αλιείας με έμφαση στην παράκτια αλιεία.

Η APC sa στα πλαίσια του διαλόγου για το σύστημα που θα ισχύει μετά την ίδρυση ΠΟΑΥ  με σκοπό την ίδρυση νέων μονάδων εντός αυτών, απέστειλε επιστολή στο ΥΠΑΑΤ στην οποία προτείνει κριτήρια επιλογής (με υπολογισμό μορίων) με βαρύτητα κυρίως στην οικονομική φερεγγυότητα του φορέα, το μέγεθος και τη μορφή της επιχείρησης και την εμπειρία / τεχνογνωσία της.

 

Αναλυτικά η πρόταση της APC sa στο συνημένο αρχείο.

 

 Με επιτυχία έγινε η κοπή της πίτας της Εταιρίας για την καινούργια χρονιά 2017.

Στον τυχερό Αλέξανδρο όλοι ευχήθηκαν καλή ξεκούραση στο ταξίδι που κέρδισε.

 

Με πρόσφατη νομοθεσία δίνονται νέες δυνατότητες επενδύσεων στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων που συμβάλλουν στην αποδοτικότητά τους και στη μείωση του κόστους ενέργειας, που αποτελεί σημαντικό και αυξανόμενο μέρος του λειτουργικού κόστους αυτών. 

Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουργήσουν ως «αυτοπαραγωγός ενέργειας», καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών (Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας ΑΠΕ) σε μονάδες παραγωγικές, εμπορικές, αποθηκευτικές κ.α. που συνδέονται με το Δίκτυο. Με την ολοκλήρωση της νομοθεσίας πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα του λεγόμενου «net metering», δηλαδή της κάλυψης των ιδίων αναγκών με τη διαδικασία του συμψηφισμού ενέργειας μέσω Δικτύου (ό,τι ενέργεια παράγεται δηλαδή από τις ΑΠΕ στις μονάδες να συμψηφίζεται στο λογαριασμό ρεύματος που πληρώνει η  επιχείρηση). Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται σε 20KWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης εάν υπερβαίνει αυτό το όριο, με ταβάνι τα 500 KWp.

Όποια επιχείρηση επιθυμεί την εξέταση ανάπτυξης μονάδας φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ανεμογεννητριών μέσω «net metering», μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες υπαγωγής της σε ένα τέτοιο Πρόγραμμα, το οποίο ενισχύεται οικονομικά μέσω αναπτυξιακού νόμου, είτε ΕΣΠΑ.

 

 

Κατά καιρούς έχει ανοίξει συζήτηση για την αξιοποίηση μικρών νησιών και βραχονησίδων, ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιοχών του Αιγαίου. Ορισμένες φορές αναφέρονται έργα για κατοίκηση ορισμένων από αυτές, άλλες φορές για ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας σε αυτές. Με δεδομένο ότι μπορεί με βάση Διεθνείς συμβάσεις και κανόνες να εγείρονται ενστάσεις, εντός και εκτός χώρας, για την εγκατάσταση πληθυσμού σε αυτά, η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, δύσκολα μπορεί να εμποδιστεί, ενώ η ύπαρξη της συγκεκριμένης προϋπόθεσης βελτιώνει σημαντικά τη θέση του κράτους, το οποίο τα κατέχει. Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει μέρος της ανάπτυξης αυτών των περιοχών.

Με την ευκαιρία της επετείου 21 χρόνων από την κρίση των Ιμίων, αναδημοσιεύουμε άρθρο του Προέδρου της APC s.a., κ. Ν. Αναγνόπουλου που είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, δύο μέρες μετά τα γεγονότα.

Δυστυχώς τίποτα δεν αλλάζει …

Ακολουθεί το κείμενο σε συννημένο

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τη συγκρότηση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων αλιείας, ζητούν οι παράκτιοι ψαράδες. Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876) με την παρουσία εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίας Ευαγγελίας Γεωργίτση.

Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος συμμετείχαν αντιπροσωπείες από την Κύπρο και τη Μάλτα, παράκτιοι ψαράδες της ευρύτερης περιοχής και εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων από τον Πόρο, τη Νέα Μάκρη, τον Μαραθώνα, τα Κύθηρα, την Ικαρία, το Πήλιο, τις Κυκλάδες, την Αρκαδία, τη Νίσυρο και την Κάλυμνο και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων. Παρέστησαν επίσης, στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και περιφερειακών υπηρεσιών αλιείας των ΠΕ.

Από στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός, η πορεία υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος και τα προσωρινά αποτελέσματα από την έρευνα που έγινε με τους αλιευτικούς συλλόγους. Έγιναν χαιρετισμοί και εισηγήσεις από τη Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής από τον κύριο Δημήτρη Βάτσο, την Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας ΠΕ Πειραιά κυρία Φωτεινή Μανέ για τα προβλήματα και τις προοπτικές της παράκτιας αλιείας στον Πειραιά, τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας κυρία Μαρίνα Πέτρου, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και από την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ κυρία Ευθυμία Γιόκαλα, η οποία παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεών τους στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014- 2020.

Στη συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Η συζήτηση εστιάστηκε στο γεγονός ότι οι αλιείς πρέπει να επιδοτηθούν για να μπορούν να συμμετέχουν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Μεσόγειο καθώς αυτό απαιτεί διαρκή απασχόληση και μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τους έλληνες ψαράδες το μεγαλύτερο εμπόδιο αποτελεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους που απαγορεύει να οργανωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώθηκε Σχέδιο Τροπολογίας του Νόμου 4015/2011 που θα προωθηθεί στην κυβέρνηση. Τέλος, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι με τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των αλιέων μπορούν να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι τους και η αποτελεσματικότερη αντιπροσώπευσή τους.

Η ιστοσελίδα του έργου ( http://www.eastmedfishers.eu ) μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο βήμα για τους αλιείς.

 

Για την APC s.a.

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Στην ημερίδα που οργάνωσε την 7.12.2016 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων η APC με θέμα το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 ο Πρόεδρος της APC s.a. Ν. Αναγνόπουλος ανέλυσε τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, ενώ το στέλεχος της εταιρίας μας Ν. Μπουρδανιώτης παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Ελληνικό Ε.Π.Αλ.Θ. 2014 – 2020.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι