• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Η APC s.a. σας ενημερώνει ότι από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 οι κανόνες για τις ετικέτες που συνοδεύουν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών αλλάζουν.

Όσο αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, τώρα πλέον είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται:

 • Κοινό και Επιστημονικό όνομα (πχ Τσιπούρα Sparus aurata)
 • Μέθοδος παραγωγής και περιοχή αλίευσης (πχ Farmed fish (aquaculture) Greece)
 • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (πχ Best before: 25.12.2014)
 • Για οστρακοειδή να καταγράφεται «these animals must be alive when sold»
 • Αλλεργιογόνα. Καθαρή αναφορά σε τυχών πιθανά αλλεργιογόνα που μπορεί να περιέχει η συσκευασία ή και ο οργανισμός
 • Identification mark (πχ Greece XX-YYY-ZZ EC)

Ειδικά για προσυσκευασμένα προϊόντα:

 • Λίστα με συστατικά
 • Καθαρό βάρος
 • Συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης
 • Όνομα και διεύθυνση επιχείρησης

Επίσης:

 • Για επεξεργασμένα προϊόντα ισχύουν επιπλέον κανόνες
 • Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης μη υποχρεωτικών στοιχείων (πχ κωδικός QR για smartphones)
 • Από 13 Δεκεμβρίου 2016 Θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή και άλλων στοιχείων, όπως των θρεπτικών συστατικών

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε συνοπτικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει περιπτώσεις, υποδείγματα καθώς και διευθύνσεις για πιο αναλυτικές οδηγίες.

EU New fish and aquaculture consumer labels pocket guide

Ο Πρόεδρος της APC s.a., ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, συμμετείχε στην ημερίδα «Ανάπτυξη Αειφόρου Υδατοκαλλιέργειας σε συνάρτηση με τις Οδηγίες – Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD) και τη Θαλάσσια Στρατηγική (WMSD)» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29.09.2014 και διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Cefas. Ο Ν. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ήταν ένας εκ των 10 experts που προσκλήθηκαν, πέραν των Εθνικών Διοικήσεων των Κ – Μ, λόγω της μακράς εμπειρίας του σε θέματα υδατοκαλλιεργειών και Θαλάσσιας Στρατηγικής.

Δημοσιεύτηκαν Υπουργικές Αποφάσεις που αφορουν α) την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 698/2014 ΥΑ-Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων έως 15.10.2014 και την αύξηση του μέγιστου προϋπολογισμού πρότασης στο ύψος των 2.000.000 € σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Αριθμός Απόφασης : 1475/18-09-2014 και β) την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 699/2014 ΥΑ-Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ, σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος υποβολής προτάσεων έως 31.10.2014.

Yp Apof M 2 1 FEK 2568 B
Yp Apof M 2 3 FEK 2568 B

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 107/2014 (ΦΕΚ/Α’/174/2014) - Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνμε στη νέα οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου περιλαμβάνεται η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας συγκροτείται από τις διευθύνσεις:

 1. Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων
 2. Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων
 3. Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

Στο website www.alieia.info και το link :

http://alieia.info/%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD/

μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο.

Το θετικό είναι η διατήρηση της Γεν. Διεύθυνσης, αλλά η δομή της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών χρήζει άμεσης αναθεώρησης.

Ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο ν.4282 (ΦΕΚ 182 Α’/29.8.2014) «Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών».

Με το νόμο αυτό επέρχονται αλλαγές και συμπληρώσεις στη διαδικασία αδειοδοτήσεων των μονάδων και την εν γένει λειτουργία επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και φορέων ΠΟΑΥ.

ΦΕΚ 182 Α 2014 Ν 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών

Εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις (2η) για την υποβολή φακέλων επενδύσεων στους τομείς των Υδατοκαλλιεργειών και της Μεταποίησης – Εμπορίας αλιευτικών προϊόντων (Μέτρα 2.1 και 2.3 του ΕΠΑΛ 2007 – 2013).
Η APC s.a. έχοντας, έχοντας υποβάλλει στην 1η πρόσκληση 50 επενδυτικά σχέδια ύψους 32 εκατ. ευρώ με ποσοστό επιτυχίας άνω του 90% και διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και γνώση στα θέματα ανάπτυξης τους τομέα, είναι πρόθυμη να συζητήσει μαζί σας τις δυνατότητες υλοποίησης των νέων επενδυτικών σχεδίων της εταιρίας σας.

Η APC s.a. εξέδωσε σε έκδοση 2014 ΧΑΡΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όπου εμφανίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και ο χωροταξικός σχεδιασμός του κλάδου.

Η APC s.a. είναι εταιρία συμβούλων που ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, με περιβαλλοντικά θέματα και εκπόνηση επενδυτικών μελετών, το σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Η APC s.a. έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, του αγροτικού χώρου και της ανάπτυξης της υπαίθρου γενικότερα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών έχει ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές στην Ελλάδα και μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας.

Με σύμβαση που υπέγραψε η Εταιρία μας APC s.a. με την εταιρία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΟΑΥ Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση του φακέλου για την ίδρυση ΠΟΑΥ στις θαλάσσιες περιοχές της Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2014 και θα δώσει νέα ώθηση στην οργανωμένη ανάπτυξη των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών στην ακριτική περιοχή της Θεσπρωτίας.

Η APC s.a. ανέλαβε ως συντονιστής στο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα», που ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ μετά από διεθνή διαγωνισμό στην Κοινοπραξία ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΠΕΜ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανατεθέντος έργου είναι 566.000 €. Την επιστημονική ευθύνη έχουν εξειδικευμένοι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, του ΙΝΑΛΕ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι