• +302103229303
  • apc@apc.gr

Στις 30 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της DG MARE, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, μεταξύ των στελεχών της εν λόγω Γενικής Δ/σνης και αντιπροσωπείας του FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) στην οποία συμμετείχε -με ειδικό συμβουλευτικό ρόλο- ο συνεργάτης της APC S.A.κος Φίλιππος Παπαγεωργίου. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην Επιτροπή για την δημιουργία ενός νέου, πιο λειτουργικού και αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου Κοινής Οργάνωσης των Αγορών για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της προωθούμενης αναθεώρησης του Καν (ΕΚ) 104/2000 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα. Έγινε κατανοητό πως ο υφιστάμενος κανονισμός χρήζει ουσιαστικών τροποποιήσεων για τη καλύτερη εφαρμογή του σε ότι αφορά τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, και συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία μεταξύ FEAP και DG MARE για το θέμα. Το τελικό σχέδιο της πρότασης του Κανονισμού εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο προς το τέλος του 2ου εξαμήνου του 2009.

Στην APC S.A., ανατέθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ), η εκπόνηση του έργου «Μελέτη Βιωσιμότητα του Κλάδου Ελληνικών θαλάσσιων Ιχθυοκαλλιεργειών». Στόχος της μελέτης είναι η έγκριση σχεδίου δανειοδότησης του κλάδου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από τις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.
Με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, και με σεβασμό προς το περιβάλλον και το καταναλωτή, ο κλάδος, με τη συνδρομή της Πολιτείας, οφείλει να δείξει το δρόμο προς την αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές με περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης και τη στήριξη της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας. Η στήριξη του κλάδου μέσω της δανειοδότησης του με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στις προγραμματισμένες ενέργειες αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και επιστροφής των εταιρειών σε κερδοφόρες χρήσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς η γενικευμένη οικονομική κρίση οδήγησε σε απότομη παύση των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων από τις Τράπεζες προς την Ελληνική ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία.

Η APC S.A. ανέλαβε την εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Στην APC S.A. ανατέθηκε από το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) η εκπόνηση μελέτης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη σύνταξη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες στα πλαίσια σχετικής απόφασης των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ο τέταρτος μετά τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία τομέας που αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση ότι χρήζει θέσπισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξίας.

Η ανάθεση του έργου στην APC S.A. έρχεται σαν συνέχεια της παλιότερης μελέτης για το Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών που είχε ανατεθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην (τότε) APC Ltd και αποτελεί αναγνώριση της εμπειρίας και του κύρους του επιτελείου της εταιρίας μας.

Στο έργο θα συνεργαστεί το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το γραφείο χωροταξικών μελετών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
13/3/2009

Η APC S.A., ανέλαβε την συμβουλευτική υποστήριξη και εκπόνηση φακέλου μελετών για λογαριασμό του υπό ίδρυση Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) για τη χωροθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Κόλπο του Αργοστολίου, Ν.A. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ζώνης ΠΟΑΥ, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που ορίζουν για τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 48976/19.1.2004) και η διαχείριση αυτής από το Φορέα.
Πρόκειται για τη πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορά στη δημιουργία ΠΟΑΥ με αντικείμενο την εκτροφή ψαριών
Στο έργο θα συνεργαστεί το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας) καθώς και το γραφείο χωροταξικών μελετών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Η APC S.A., ανέλαβε την εξ ολοκλήρου παρακολούθηση όλων των έργων και Προγραμμάτων (αδειοδοτήσεις, σύνταξη – παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων κλπ) που αφορούν τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ιχθυογεννητικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ.
Ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους του κλάδου της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας. Με παραγωγική δυναμικότητα 30,000 τόνων τελικού προϊόντος, 44 μονάδες εκτροφής, εξαγωγική δραστηριότητα σε 11 χώρες, 18 θυγατρικές εταιρείες, 7 ιχθυογεννητικούς σταθμούς, 7 μονάδες συσκευασίας και 2 μονάδες μεταποίησης / φιλετοποίησης, ο Όμιλος ΣΕΛΟΝΤΑ θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους παραγωγής μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσμίως.
Το έργο αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. με τα στελέχη της APC S.A. τα οποία ως εξωτερικοί Σύμβουλοι παρείχαν υπηρεσίες εκπόνησης μελετών επιμέρους έργων και προγραμμάτων.

Η APC S.A.ανέλαβε συνεργάτης του διεθνούς οργανισμού GLOBEFISH, με στόχο τη παροχή στοιχείων που αφορούν στην Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια. O GLOBEFISH αποτελεί τμήμα του FAO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Ρόλος του είναι η συλλογή και διάχυση ειδικών πληροφοριών που αφορούν στο διεθνές εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Μεταξύ άλλων εκδίδει σε μηναία βάση το European Fish Price Report, με παρουσίαση και ανάλυση των τιμών των προϊόντων από διάφορες χώρες.
Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της μακρόχρονης και επιτυχούς συνεργασίας του GLOBEFISH με στελέχη της εταιρείας μας.

Η APC S.A. ανέλαβε Τεχνικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ). με σκοπό τη παροχή Συμβουλευτικής Στήριξης και Συνδρομής στο Δ.Σ. και τις υπηρεσίες του Σ.Ε.Θ. Το έργο αφορά, μεταξύ άλλων, στη :

-Συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικής του Συνδέσμου και αξιολόγηση των επιλογών και θέσεών του.

-Παρακολούθηση των εξελίξεων του Κλάδου Θαλάσσιων Ιχθυοκαλλιεργειών σε Κοινοτικό επίπεδο (D.G. Mare – Ευρωκοινοβούλιο) και εθνικό επίπεδο (ΥΠ.Α.Α.Τ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κλπ) και στη παροχή γραπτών συμβουλών.

-Πραγματοποίηση εκτιμήσεων που αποσκοπούν στην έγκαιρη διαπίστωση και αξιολόγηση των τυχόν μεταβολών και εξελίξεων στα πλαίσια της Εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής στον τομέα.

-Εκπόνηση σχεδίων/θέσεων (position papers) και παράσταση εκπροσώπων του για υποστήριξη των θέσεων

-Ενημέρωση για χρηματοδοτικούς πόρους από Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα.
-Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Marketing και της Επιτροπής Δημοσίου Τομέα.

-Υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) των Ο.Τ.Α. της χώρας.

-Συμμετοχή/Εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις (παρουσιάσεις σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ).

Η ανάληψη του έργου αποδεικνύει περίτρανα την εμπιστοσύνη του ανώτερου συλλογικού οργάνου που εκφράζει και εκπροσωπεί τη Ελληνική Θαλάσσια Ιχθυοκαλλιέργεια προς τα έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της APC S.A.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι