• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

H APC Α.Ε. επιλέχθηκε από τον Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ ΑΕ ως σύμβουλος για το έργο «Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης για την Υποστήριξη της Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Προώθησης για τα Ευρύαλα Μεσογειακά Είδη και για τα Κατεψυγμένα Αλιευτικά Προϊόντα».
Πρόκειται για την υλοποίηση δύο έργων πρόωθησης και προβολής του κλάδου των ψαριών της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αλιευμάτων που γίνονται για πρώτη φορά σε ευρεία έκταση (διάρκεια 30 μήνες) στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007 - 2013.

Μετά από συστηματικές προσπάθειες όσων πιστεύουν αληθινά στις αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες με την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ στις 4.11.2011.
Η APC s.a. αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι συνέβαλε ενεργά στην Μελέτη για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, στην τεκμηρίωση θέσεων του κλάδου και το δημόσιο διάλογο, επιλέγοντας ως εργαλεία την επιστημονική τεκμηρίωση και την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, αντί της βολικής ή / και περίεργης σιωπής άλλων ειδικών και «ειδικών».
Οι ρυθμίσεις του χωροταξικού σχεδίου που αποτυπώνεται στην υπογραφείσα ΚΥΑ και προωθήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ απέχουν πολύ από τις θέσεις μας που εδράζονται στην αναγκαιότητα οργανωμένης ανάπτυξης του δυναμικού αυτού κλάδου της ελληνικής οικονομίας με εθελοντικά σχήματα και στοχεύουν στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι δυστυχώς – όπως επισημάναμε και στην παρέμβασή μας στις 20/4/2011 – ένα αντιαναπτυξιακό, μη λειτουργικό και με εσωτερικές αντιφάσεις πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα εμπλακούμε σε συζητήσεις και στείρες αντιπαραθέσεις με αυτόκλητους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και «επιτροπές αγώνα» ατόμων που επιζητούν με τον τρόπο αυτό να βγουν από το κοινωνικό τους αδιέξοδο ή να αποκτήσουν «επαγγελματική» ενασχόληση.
Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια θετικής αντιμετώπισης των ρυθμίσεων του χωροταξικού πλαισίου και θα μείνουμε συστηματικά στο πλευρό των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και όλων όσων αγωνίζονται για μια Ελλάδα της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης, της παραγωγής και της αειφορίας.
Νίκος Αναγνόπουλος

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια του από 9/11/2011 ενημερωτικού σημειώματός μας για την ενεργοποίηση του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 στα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση – Εμπορία», σας γνωρίζουμε ότι η υπογραφή – δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύντομα και θα προβλέπει περίοδο κατάθεσης φακέλων μικρής διάρκειας.
Καθώς θα απαιτηθεί η συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών (και παραστατικών στις περιπτώσεις ύπαρξης δαπανών παγίων που αφορούν την περίοδο 1.1.2007 μέχρι σήμερα), είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε το συντομότερο μαζί μας για μια αναλυτική συζήτηση.

Με εκτίμηση,
Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι υπογράφηκαν και έλαβαν αριθμό ΦΕΚ οι Κ.Υ.Α. για τα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση – Εμπορία αλιευτικών προϊόντων», στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.
Με την υπογραφή αυτών των αποφάσεων ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης – εμπορίας αλιευμάτων, δηλαδή επενδύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση μονάδων.
Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι η υπογραφή – δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης – πρόσκλησης για υποβολή επενδυτικών σχεδίων που εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει.
Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες των δράσεων αυτών μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σημειώνοντας ότι κατ’ αρχάς μπορεί να γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα περιλαμβάνουν και δαπάνες παγίων που έγιναν μετά την 01.01.2007. (Θα οριστεί επακριβώς στην πρόσκληση).

Με εκτίμηση,

Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Συνεδρίαση 2ας Νοεμβρίου 2011

Θέμα: Σχέδιο θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) επί του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΧΣΑΑ/Υ)

Α. Γενικές θέσεις

1. Οι υδατοκαλλιέργειες (Υ/Κ) είναι ένας σημαντικός κλάδος της εθνικής οικονομίας που πρέπει να ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Ο ανωτέρω στόχος απαιτεί την ρύθμιση της λειτουργίας του κλάδου, που περιλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης σαφούς χωροταξικού πλαισίου, όπως εξάλλου προκύπτει και από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Σχέδιο ΚΥΑ για το ΕΠΧΣΑΑ/Υ που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι επί της αρχής αποδεκτό και μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις του ΕΣΧΣΑΑ και στην συνέχεια ενσωματωθούν στο Σχέδιο ΚΥΑ.

4. Η χωροθέτηση μονάδων Υ/Κ εντός προστατευόμενων περιοχών (π.χ. ζωνών NATURA 2000) πρέπει να είναι συμβατή με τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών αυτών και να τυγχάνει της σύμφωνης γνώμης του αντίστοιχου φορέα διαχείρισης.

5. Στόχος της ΚΥΑ πρέπει να είναι η χωροθέτηση μονάδων Υ/Κ να είναι συμβατή προς ανταγωνιστικές στον παράκτιο χώρο δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός και η επαγγελματική αλιεία.

6. Προκειμένου να αποφευχθεί η χωροθέτηση ΠΟΑΥ σε θαλάσσιους χώρους με σημαντικά αλιευτικά πεδία, νηπιοτροφεία, περιοχές αναπαραγωγής και ενδιαίτησης ιχθύων, όπως και λειμώνες Ποσειδωνίας, απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

7. Στόχος πρέπει να είναι επίσης η ενθάρρυνση της στροφής της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας προς την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, νέες καινοτομικές τεχνολογίες παραγωγής και πειραματική υδατοκαλλιέργεια.

8. Οι «μετρικές» προδιαγραφές (βλ. άρθρα 5 και 7), που αφορούν τις μονάδες Υ/Κ (αποστάσεις μεταξύ μονάδων ή από οργανωμένες ζώνες, επιτρεπόμενο μέγεθος μισθωμένης έκτασης, ποσοστό κάλυψης μισθωμένων επιφανειών κλπ), πρέπει να είναι σαφώς ευνοϊκότερες για μονάδες βιολογικής Υ/Κ από εκείνες που προβλέπονται για συμβατικές μονάδες, ώστε να παρέχεται κίνητρο ίδρυσης βιολογικών μονάδων.

9. Στις περιπτώσεις ακατοίκητων νησιών, πέραν των περιορισμών που αφορούν προστατευόμενες περιοχές, πρέπει η χωροθέτηση να αποφασίζεται μετά από την εκπόνηση ορνιθολογικής μελέτης.

10. Στις υποδεικνυόμενες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και μεμονωμένων μονάδων Υ/Κ δέον όπως εξειδικευθεί σε υποκείμενο επίπεδο χωρικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου εμφανίζονται συγκρούσεις είτε με άλλες δραστηριότητες, είτε με νόμιμη οικιστική ανάπτυξη και όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα από την δημόσια διαβούλευση και στην διάρκεια του διαλόγου στο ΕΣΧΣΑΑ.

11. Ο πίνακας 2 στον οποίο περιλαμβάνονται οι ΠΟΑΥ οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π «Αλιεία 2000-2006» και των ΠΕΠ της ίδιας περιόδου πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτικός και οι μελέτες αυτές μετά των αντίστοιχων ΣΜΠΕ να τύχουν επανεξέτασης με βάση την ΚΥΑ Υ/Κ και τα νεότερα πραγματικά και επιστημονικά δεδομένα.

12. Στην περίπτωση χωροθέτησης μονάδων Υ/Κ ή ΠΑΥ εντός κλειστών κόλπων ή στενών θαλάσσιων διαύλων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

13. Κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων ΠΟΑΥ ή μονάδων Υ/Κ, είτε νέων, είτε εκ μετεγκατάστασης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ, στην ποιότητα των υδάτων και στην προστασία της ιχθυοπανίδας.

14. Οι μελλοντικοί φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ, θα έχουν την ευθύνη συστηματικής παρακολούθησης, ανά διετία, της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων και της ποιότητας των υδάτων. Θα ευθύνονται επίσης για την εξασφάλιση επαρκούς υδρανάπαυσης.

15. Στα διοικητικά συμβούλια των φορέων διαχείρισης ΠΟΑΥ θα μετέχει ως παρατηρητής ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

16. Η δαπάνη διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων ζωικών υπολειμμάτων θα βαρύνει τις επιχειρήσεις Υ/Κ.

17. Στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από το Σχέδιο ΚΥΑ μηχανισμού παρακολούθησης που θα ενταχθεί στο Χωρικό Παρατηρητήριο του ΥΠΕΚΑ πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί συστηματική παρακολούθηση των παράκτιων υδατικών οικοσυστημάτων, ώστε βαθμιαία να προκύψουν αξιόπιστες χρονοσειρές δεδομένων.

18. Προ των αποφάσεων εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων που θα λαμβάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαιτείται γνωμοδότηση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των πόρων που θα περιέρχονται στο δημόσιο από την εκμίσθωση θα μεταβιβάζεται στους τοπικούς δήμους, υπό μορφή αντισταθμιστικών ωφελειών.

Β. Στο Πρόγραμμα Δράσης πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα:

1. Το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει την δημιουργία αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών για την παρακολούθηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από Υ/Κ, όπως και για την παρακολούθηση εφαρμογής των υποδείξεων των ελεγκτών.

2. Τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να αναθέσουν την χαρτογράφηση λειμώνων Ποσειδωνίας, αλιευτικών πεδίων, νηπιοτροφείων, περιοχών αναπαραγωγής και ενδιαίτησης ιχθύων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας.

3. Με πρωτοβουλία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εντός έτους από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ θα γίνει ακριβής χαρτογράφηση με γεωδαιτικές συντεταγμένες όλων των εκτάσεων που έχουν εκμισθωθεί σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας ή των οποίων η εκμίσθωση εκκρεμεί.

4. Η ως άνω χαρτογράφηση θα τεθεί υπόψη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών το οποίο θα αποφανθεί εάν στις εν λόγω εκτάσεις υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες Ποσειδωνίας.

5. Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ θα εκπονηθεί το ταχύτερο δυνατό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις, με προοπτική θεσμοθέτησης του εντός 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ.

6. Η παρούσα ΚΥΑ θα τύχει αναθεώρησης εντός διετίας από την έγκριση της, εκτός και αν προ της παρέλευσης της διετίας έχει θεσμοθετηθεί νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, που αναφέρεται ανωτέρω, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δέον όπως μεριμνήσουν για την ενίσχυση με κίνητρα των μετεγκαταστάσεων μονάδων σε αποστάσεις με μεγαλύτερες του ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή με βάθος τουλάχιστον 50 μ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η εκμίσθωση θαλασσίων εκτάσεων πολλαπλάσιου μεγέθους, εφόσον διασφαλισθεί η συμβατότητα με άλλες χρήσεις του θαλασσίου χώρου (ναυσιπλοΐα, διέλευση αγωγών, υπεράκτια αιολικά πάρκα κλπ).

8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δέον όπως μεριμνήσουν για την ενίσχυση με οικονομικά κίνητρα της δημιουργίας νέων, ή μετατροπής υφιστάμενων, βιολογικών ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, όπως επίσης και για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Γ. Στις Μεταβατικές Διατάξεις να προστεθούν τα ακόλουθα (ή να προσαρμοσθεί καταλλήλως η υπάρχουσα διατύπωση):

1. Οι υφιστάμενες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, των οποίων η θέση, λειτουργία και ισχύουσα άδεια δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων ΠΔ για τις ΠΟΑΥ, με δυνατότητα μέχρι τότε παράτασης των αδειών λειτουργίας τους και αύξησης της δυναμικότητας τους κατά 25%, εφόσον προηγηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, και έκδοση της απαραίτητης Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων. Το ποσοστό αύξησης επαυξάνεται σε 40% σε περίπτωση υιοθέτησης βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα.

2. Στην περίπτωση μονάδων θαλάσσιας Υ/Κ των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τους όρους της ΚΥΑ και ειδικότερα στην περίπτωση όπου δίνεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης να προστεθούν τα εξής: «Οι νέες θέσεις μετεγκατάστασης δέον όπως εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης».

3. Η προθεσμία που δίνεται σε μονάδες εντός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ) να προβούν σε συγκρότηση ΠΟΑΥ να περιορισθεί από τα τρία στα δύο χρόνια.

4. Στο διάστημα διετίας από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους είτε εθνικού συμφέροντος, είτε δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε περιοχές με σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, πάντοτε σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής για τον κλάδο, περιλαμβανομένων των στόχων προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων, βιώσιμης ανάπτυξης, προώθησης νέων υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, χρήσης καινοτομικών τεχνολογιών, και ενίσχυσης βιολογικών και πειραματικών υδατοκαλλιεργειών. Ευνοϊκής αντιμετώπισης θα τύχουν τα αιτήματα ίδρυσης νέων μονάδων από επιχειρήσεις των οποίων οι μονάδες απομακρύνονται από την υφιστάμενη θέση τους λόγω των διατάξεων της παρούσας ΚΥΑ.

5. Παράλληλα με την εφαρμογή της παρούσης ΚΥΑ καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας να υποδείξουν, εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης της, περιοχές ή σημεία, εντός και εκτός ΠΑΥ, για την υποδοχή εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών. Οι υποδείξεις θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των μελετών των υπό αναθεώρηση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

6. Στα υπό αναθεώρηση Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι δυνατόν να προβλεφθεί η χωροθέτηση και νέων ΠΑΥ και στην συνέχεια ΠΟΑΥ. Στα Περιφερειακά Πλαίσια (ή σε κάποιες περιπτώσεις στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής) θα εξειδικευθεί η χωροθέτηση των ΠΑΥ ή μεμονωμένων μονάδων.

7. Όπως αναφέρθηκε ήδη, εντός κλειστών κόλπων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. Υφιστάμενες μονάδες που δεν ικανοποιούν τον περιορισμό αυτό δέον όπως μετεγκατασταθούν εντός εξαμήνου από την λήξη της αδείας τους, και πάντως προ της παρέλευσης 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ, σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης.

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας πληροφορούμε ότι πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν.4014 (ΦΕΚ 209 Α’ /21.09.2011) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
Με το νόμο αυτό επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων και του τομέα υδατοκαλλιεργειών. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ αυτών.
Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 30, παρ. 4) περιλαμβάνεται ρύθμιση για τους ήδη υποβληθέντες φακέλους που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
«4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και οι αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (η ισχύς του νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1), ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων».
Τούτο σημαίνει ότι για όσους έχουν ήδη υποβάλλει πλήρεις φακέλους για ανανέωση ΑΕΠΟ, αλλά αυτή δεν έχει εκδοθεί, ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΕΠΟ, δηλαδή δεν λειτουργούν χωρίς άδεια.
Την ανωτέρω ρύθμιση μπορείτε να επικαλεστείτε σε ελέγχους διαφόρων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τυχόν παρεκκλίσεις από την προηγούμενη άδεια δεν αποτελούν παράβαση.
Προς τούτο, σας προτείνουμε να ενημερώσετε τους υπευθύνους των παραγωγικών σας εγκαταστάσεων, έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να επικαλεστούν την ανωτέρω μεταβατική διάταξη του νόμου.
Η ψήφιση της προαναφερόμενης διάταξης δεν πρέπει να σας οδηγήσει σε εφησυχασμό και καθυστερήσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος ο φάκελος να θεωρηθεί μη πλήρης, να επιστραφεί και να χρειαστεί να υποβληθεί εκ νέου πλήρης φάκελος.

Με εκτίμηση,


Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Στην εφημερίδα <a href="/../pdf/ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ (AGRENDA 6  7 AUGUST 2011).pdf">AGRENDA</a> στις 6-7/08/2011 δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Ν. Αναγνόπουλου σχετικά με τις μηχανότρατες.

<a href="/../pdf/ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (AGRENDA 4_5 06 2011).pdf">ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (AGRENDA 4_5 06 2011)</a>

<a href="/../pdf/ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 05 06 2011).pdf">ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 05 06 2011)</a>

 <a href="/../pdf/ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΙΟ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 05 06 2011).pdf">ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)</a>

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με το ν. 3874/3.9.2010 (ΦΕΚ 151/Α’/6.9.2010) καθορίστηκαν οι νέες διαδικασίες σύνταξης Μ.Α.Α.Ε. στο οποίο πρέπει να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Σε εφαρμογή αυτού έχουν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση 302672 (ΦΕΚ 1852/Β/26.11.2010) για το «Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», όπου οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας αποτελούν την Υποενότητα Γ11, η Υπουργική Απόφαση 134416 (ΦΕΚ 273/Β/21.2.2011) που καθορίζει τη «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του Μ.Α.Α.Ε. …» και η Υπουργική απόφαση 134430 (ΦΕΚ 392/Β/14.3.2011) για «Προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος».
Επίσης, έχει εκδοθεί προς ενημέρωση το με αρ. πρωτ. 966634/7.12.2010 έγγραφο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτ. Υδάτων του ΥΘΥΝΑΛ.
Κατόπιν αυτών, οι υδατοκαλλιεργητές – φυσικά πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα αγροτών, οι δε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας – νομικά πρόσωπα να εγγραφούν στο μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Προς τούτο να απευθύνεστε στο τοπικό / περιφερειακό υποκατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εγγραφή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι