• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 3 – Ορισμοί

Α. Στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών του Χωροταξικού Σχεδίου, όπως ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες Μονάδες, η σημασία και η εφαρμογή των οποίων θα επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον του κλάδου.
Συγκεκριμένα ορίζονται ως ακολούθως:
«- Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα.
- Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
- Μεμονωμένες μονάδες: νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. με ανώτατη μισθωμένη έκταση 40 στρ. για μονάδες συμβατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για μονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 μίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη μονάδα εντός ΠΑΣΜ, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή.»

Για του παραπάνω ορισμούς παρατηρούνται τα εξής:

1. ΠΟΑΥ
Οι ΠΟΑΥ είναι οργανωμένοι υποδοχείς ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών που θα λειτουργούν με φορέα διαχείρισης, χωροθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έκδοση Π.Δ/τος και αποτελούν προτεραιότητα στην όλη δομή του Χωροταξικού Σχεδίου.
Η έκταση και η δυναμικότητά τους προκύπτουν από σχετική Τεχνικοοικονομική Μελέτη και χωροθετούνται ανεξάρτητα, αν υπάρχουν, ή όχι, μονάδες στην περιοχή.
Υποβαθμίζεται η σημασία τους, με το ελάχιστο όριο που τίθεται για τη συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων ήτοι των εκατό (100) στρεμμάτων, που μπορεί να σημαίνει και μία μόνο μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και πρόσθετους περιορισμούς με τις αποστάσεις που ορίζονται, μεταξύ ΠΟΑΥ και μεμονωμένων μονάδων από τα όρια των ΠΟΑΥ.
Εξάλλου στις ΠΟΑΥ, ως οργανωμένους υποδοχείς, είναι απαραίτητη και η πρόβλεψη πρόσθετων εκτάσεων, είτε για υδρανάπαυση, είτε για μετεγκατάσταση.
Προτείνεται: το ελάχιστο όριο της συνολικά μισθωμένης και εν δυνάμει προς μίσθωση έκτασης να ορισθεί στα 200 στρέμματα τουλάχιστον.

2. ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης μονάδων)
Ο ορισμός των ΠΑΣΜ θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε υφιστάμενες μονάδες, καθόσον πρόκειται για συγκέντρωση περισσότερων της μίας μονάδων (υφιστάμενη κατάσταση) δηλαδή δεν χωροθετούνται ούτε δημιουργούνται ΠΑΣΜ.
Π.χ. αν σε μία περιοχή (εντός ΠΑΥ, Α – Δ κατηγοριών) υπάρχουν συγκεντρωμένες περισσότερες από 5 μονάδες ή μονάδες με συνολική μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη (το σύνηθες) των 100 στρεμμάτων, τηρουμένης πάντοτε της απόστασης του 1 ν.μ., Τι θα συμβεί; Θα μετακινηθούν κάποιες και ποιες;
Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως εξής:
Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωση Μονάδων (ΠΑΣΜ): Θαλάσσιες εκτάσεις εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ στις οποίες αναπτύσσονται περισσότερες της μιας (1) μονάδες υδατοκαλλιέργειας και η απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων είναι κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) ναυτικό μίλι. Οι ΠΑΣΜ αποτελούν εν δυνάμει περιοχές για τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ.

3. Μεμονωμένες μονάδες
Καταρχήν δεν πρόκειται για ορισμό, αλλά έχει τη μορφή βασικής διάταξης του Χωροταξικού και δημιουργεί πλήρη σύγχυση σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου.
Επί της ουσίας επισημαίνεται ότι «Μεμονωμένες μονάδες» δεν είναι μόνο νέες, αλλά και υφιστάμενες, όπως άλλωστε αναφέρεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 5, στην περιγραφή των ΠΑΥ κατηγορίας Ε κ.λπ.
Η σύγχυση επιτείνεται καθόσον στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου της ΚΥΑ χρησιμοποιούνται παράλληλες έννοιες, όπως «σημειακές μονάδες», «μεμονωμένη χωροθέτηση», «μεμονωμένα».
Τέλος χωρίς τεκμηρίωση και με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου, είναι τα οριζόμενα για την ανώτατη μισθωμένη έκταση και μάλιστα ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος, ή τη μορφή καλλιέργειας και για την απόσταση των μεμονωμένων μονάδων από τα όρια ΠΟΑΥ, ή από την «κοντινότερη» μονάδα ΠΑΣΜ.
Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως ακολούθως:
Μεμονωμένες μονάδες: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας υφιστάμενες και νέες που αναπτύσσονται, είτε εκτός των ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, είτε εντός αυτών χωρίς να εντάσσονται σε ΠΟΑΥ, ή και ΠΑΣΜ.

Σημείωση: τα ανώτατα όρια μισθωμένης έκτασης και οι αποστάσεις από τα όρια ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ θα περιληφθούν στις επόμενες επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου.

Β. Στους ορισμούς του άρθρου 3 της ΚΥΑ, πρέπει να προστεθεί και η έννοια του «ΠΑΡΚΟΥ» καθόσον αναφέρεται στο άρθρο 6 (Κεφ. Β – περίπτωση γ) χωρίς να προσδιορίζεται.

Επίσης, ορίζοντας την έννοια του ΠΑΡΚΟΥ θα πρέπει ανάλογα να συμπληρωθεί και η έννοια της «Έκτασης εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας».

Πρόταση:
- Πάρκο εκτροφής: Η μισθωμένη έκταση όπου πραγματοποιείται εκτροφή υδρόβιων οργανισμών και η οποία αποτελεί το σύνολο ή τμήμα θαλάσσιας μονάδας
- Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: Η υδάτινη μισθωμένη έκταση, ενιαία ή σε «Πάρκα», για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της.

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.

"Κυρία Υπουργέ και Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή

Συνεχίζοντας τα σχόλια και τις προτάσεις μας για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», και πριν αυτές επικεντρωθούν στις επί μέρους ρυθμίσεις, θεωρούμε χρήσιμο να ασχοληθούμε με τη ΣΑΦΗΝΕΙΑ βασικών εννοιών του Σχεδίου της ΚΥΑ.

Καθοριστικές έννοιες στο Σχέδιο της ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:

ΠΑΥ, ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες Μονάδες

Αν οι έννοιες αυτές δεν είναι σαφείς και απαιτηθεί να δοθούν ερμηνείες κατά την εφαρμογή από νομικούς κύκλους ή από δικαστήρια, θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.
Κατά την άποψή μας θα πρέπει να προκύπτουν με τρόπο σαφή τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις ΠΑΥ ότι:
- Είναι ευρύτερες περιοχές και διακρίνονται, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε πέντε (5) κατηγορίες Α – Ε.
- Οι κατηγορίες Α – Δ, περιλαμβάνονται σε σχετικό πίνακα και εμφανίζονται σε χάρτη.
- Για τις περιοχές κατηγορίας Ε, περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν και αναφέρονται ενδεικτικά οι κυριότερες από αυτές.
- Στις κατηγορίες Α – Δ, υπάρχουν ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες μονάδες (εκτός ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ).
- Στην κατηγορία Ε, υπάρχουν μόνο μεμονωμένες μονάδες.

2. ΠΟΑΥ
- Είναι οργανωμένοι υποδοχείς που χωροθετούνται εντός των ΠΑΥ κατηγοριών Α – Δ.
- Εντός των ΠΟΑΥ διατηρούνται οι υφιστάμενες μονάδες και αδειοδοτούνται νέες, υπό προϋποθέσεις.

3. ΠΑΣΜ
Περιοχές που χαρακτηρίζονται με βάση υφιστάμενες μονάδες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (συνολική μισθωμένη έκταση, αριθμός μονάδων, απόσταση μεταξύ τους).
4. Μεμονωμένες Μονάδες
α. Κατηγορίες μεμονωμένων μονάδων
• υφιστάμενες
• νέες
β. Προτεινόμενες ρυθμίσεις
- οι υφιστάμενες διατηρούνται εντός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών Α – Ε
- όσον αφορά τις νέες, αδειοδοτούνται εντός των ΠΟΑΥ των κατηγοριών Α – Δ και χωροθετούνται, υπό προϋποθέσεις:
• εντός των ΠΑΥ των κατηγοριών Α – Δ (εκτός ΠΟΑΥ)
• εντός των ΠΑΥ της κατηγορίας Ε και
• κατ’ εξαίρεση εκτός των ΠΑΥ (όλων των κατηγοριών Α – Ε)"


21 Απριλίου 2011, 12:36 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.

Η APC sa συμμετέχει ενεργά στη συγκεκριμένη διαβούλευση και με σειρά παρεμβάσεων θα επιδιώξει τη βελτίωσή του. Εδώ θα βρίσκετε τις παρεμβάσεις που θα γίνονται για το θέμα:

 "Κυρία Υπουργέ και Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή

Καλωσορίζουμε την έναρξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης για την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
Η APC Α.Ε. πέραν της μακροχρόνιας εμπειρίας και γνώσης σε θέματα υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των αρχών του Ειδικού Πλαισίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και συνεργάστηκε γι’ αυτό με τις υπηρεσίες Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ και αλιείας / υδατοκαλλιεργειών του ΥΘΥΝΑΛ (πρώην ΥΠΑΑΤ) καθώς και τους συλλογικούς φορείς των υδατοκαλλιεργητών (ΣΕΘ και ΠΑΝΕΜΙ). Η αναγκαιότητα οργανωμένης ανάπτυξης ενός δυναμικού παραγωγικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας που εξυπηρετεί τόσο τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων αποτυπώνονται στις αρχές αυτές.
Στο υπό συζήτηση κείμενο της ΚΥΑ έχουν σημειωθεί ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με τα αρχικά κείμενα διαβούλευσης όσον αφορά στη σαφήνεια των βασικών εννοιών οργάνωσης (ΠΑΥ, ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ, μεμονωμένες μονάδες), αλλά και στις προϋποθέσεις και όρους λειτουργίας αυτών που καθιστούν το τελικό αποτέλεσμα ασαφές, μη λειτουργικό και αντιαναπτυξιακό.
Η ανάρτηση του χάρτη που αποτυπώνει το χωροταξικό σχεδιασμό των υδατοκαλλιεργειών που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία της APC Α.Ε., του ΕΛΚΘΕ και της ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. έγινε χωρίς να διευκρινίζεται ότι συνόδευε τα αρχικά κείμενα σχεδιασμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης μεμονωμένων μονάδων εκτός ΠΑΥ (δηλ. χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς), ενώ έχουν γίνει και προσθήκες που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας θα παρέμβουμε με σειρά προτάσεων, σχολίων και τεκμηριωμένων θέσεων για να αποκτήσει το Πλαίσιο την αναγκαία σαφήνεια, λειτουργικότητα και δυναμική που απαιτείται.

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC A.E."
19 Απριλίου 2011, 15:57

Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στο χώρο των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, ο Όμιλος ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανέθεσε το έργο για την υποστήριξη των μονάδων πάχυνσης, ιχθυογεννητικών σταθμών και εγκαταστάσεων συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων στην εταιρία μας, με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις αδειοδοτήσεων και την προώθηση επενδυτικών σχεδίων.

Πλέον των 30 μικρομεσαίων επιχειρήσεων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας συγκρότησαν πρόσφατα την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ.


Με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ανατέθηκε το έργο του Τεχνικού Συμβούλου στην εταιρία συμβούλων APC A.E.

Η APC A.E. ανανέωσε για ενάμιση χρόνο τη σύμβαση για παροχή υπηρεσιών στον Όμιλο ΣΕΛΟΝΤΑ και συγκεκριμένα για το σύνολο των μονάδων του Ομίλου που περιλαμβάνει μονάδες πάχυνσης, ιχθυογεννητικούς σταθμούς και μονάδες μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, της INTERFISH ΑΕ και 12 άλλων εταιριών, σε θέματα αδειοδοτήσεων και επενδύσεων.

Ο Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι Ν.Π.Ι.Δ. και σκοπός του είναι η ανάδειξη της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμού Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, στα πλαίσια μιας πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης.
Η επιλογή των Νίκου ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. (αποφ. 30553/ΦΕΚ538Β’/29.12.2009) αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολύχρονης παρουσίας του στα δρώμενα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου.

Η GlobalGAP, ο διεθνής οργανισμός πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων με την μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παγκοσμίως, διευρύνεται πλέον και προς τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του σχετικού προτύπου αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης και διεύρυνσης της χρήσης του προτύπου αυτού, η GlobalGAP, διοργάνωσε στις 11-12 Νοέμβριου στην Αθήνα ένα διήμερο παρουσιάσεων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Οι διοργανωτές της ειδικής αυτής διημερίδας, μετά την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων σε μία σειρά πόλεων ανά τον κόσμο το 2009 ((Kuala Lumpur, Nairobi, Montevideo και Washington DC), αναγνωρίζοντας το κύρος, την ιστορία και την ειδική εμπειρία της εταιρείας μας στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών διεθνώς, προσκάλεσαν ως ειδικούς εισηγητές/ομιλητές στελέχη της APC S.A. για μία σειρά παρουσιάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, ο Φίλιππος Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος της APC S.A. και ειδικός σύμβουλος σε θέματα υδατοκαλλιεργειών ανέπτυξε το θέμα «Πιστοποίηση και Σήμανση στη Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια», και στη συνέχεια, ο Γιώργος Γκολφινόπουλος, ειδικός συνεργάτης της APC S.A. σε θέματα πιστοποίησης της ποιότητας, το θέμα «Ανάλυση κόστους και αποτελεσματικότητας της πιστοποίησης».

Στις παρουσιάσεις αυτές, έγινε –μεταξύ άλλων- και ανάλυση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για ενέργειες πιστοποίησης της ποιότητας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Καν (ΕΚ) 1198/2006) και ειδικότερα μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013, ή άλλα ενδεχομένως προγράμματα.

Επισκεφτείτε τη σελίδα www.tour2009.org για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του συνεδρίου και τις εξελίξεις στη ανάπτυξη των σχετικών προτύπων πιστοποίησης.

Η πράξη έχει αποδείξει πως σωστές επιλογές και ενεργή συμμετοχή διαμορφώνουν το μέλλον. Η APC S.A. παραμένει πάντα στη διάθεση σας για αξιόπιστη και αποτελεσματική υποστήριξη της επιχείρησης σας.

Ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση (Υποστηρικτική Μελέτη) του έργου που ανατέθηκε στην APC S.A. από το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) για τη σύνταξη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες στα πλαίσια σχετικής απόφασης των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η μελέτη, αφού εγκρίθηκε από το Σ.Ε.Θ. υποβλήθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ προκειμένου αυτό να προχωρήσει, σε συνεργασία με το ΥΠ.Α.Α.Τ. στη σύνταξη του σχετικού νομοθετήματος
Στο έργο θα συνεργάζονται το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το γραφείο χωροταξικών μελετών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

Προς ενημέρωση των εταιριών υδατοκαλλιεργειών για θέματα που σχετίζονται με την πλήρη αδειοδότηση για τη λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες προσαρμογής των αδειών και έκδοση νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσφατης νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα:

1) Έκδοση κτηνιατρικής άδειας και κωδικός αριθμός μονάδας πάχυνσης / Ιχθυογεννητικού Σταθμού, σύμφωνα με το Π.Δ.28/2009 με το οποίο όλες οι εγκαταστάσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας (πλωτές μονάδες πάχυνσης ψαριών) θα πρέπει να εφοδιαστούν με Κτηνιατρική άδεια (και κωδικό αριθμό) προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα εμπορίας των ζώων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας το αργότερο μέχρι την 01.08.09.Υποχρέωση απόκτησης της παραπάνω άδειας και του κωδικού αριθμού έχουν και οι χερσαίες εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται θανάτωση ζώων για σκοπούς ελέγχου ασθενειών.

2) Έκδοση άδειας χρήσης νερού. Είναι απαραίτητη πλέον για την λειτουργία των μονάδων πάχυνσης και των ιχθυογεννητικών σταθμών και η έκδοση άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμό 43504/5.12.2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.2005), από την Υπηρεσία Υδάτων της οικείας Περιφέρειας που υπάρχει η εγκατάσταση.

3) Δυνατότητα μετατροπής των εκτρεφόμενων ειδών σε «Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες», σύμφωνα με την υπ. αριθμό 147144/28.02.2009 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 374/3.3.2009)

4) Προσαρμογή δυναμικότητας σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα, σε εφαρμογή της υπ. αριθμό 121570/1866/12.6.2009 Κοινή Εγκύκλιο των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Ρύθμιση Θεμάτων Υδατοκαλλιεργητικών μονάδων»

Η APC S.A. είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προκειμένου για την έκδοση των προαναφερόμενων αδειών.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι