• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με το ν. 3874/3.9.2010 (ΦΕΚ 151/Α’/6.9.2010) καθορίστηκαν οι νέες διαδικασίες σύνταξης Μ.Α.Α.Ε. στο οποίο πρέπει να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Σε εφαρμογή αυτού έχουν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση 302672 (ΦΕΚ 1852/Β/26.11.2010) για το «Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», όπου οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας αποτελούν την Υποενότητα Γ11, η Υπουργική Απόφαση 134416 (ΦΕΚ 273/Β/21.2.2011) που καθορίζει τη «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του Μ.Α.Α.Ε. …» και η Υπουργική απόφαση 134430 (ΦΕΚ 392/Β/14.3.2011) για «Προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος».
Επίσης, έχει εκδοθεί προς ενημέρωση το με αρ. πρωτ. 966634/7.12.2010 έγγραφο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτ. Υδάτων του ΥΘΥΝΑΛ.
Κατόπιν αυτών, οι υδατοκαλλιεργητές – φυσικά πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα αγροτών, οι δε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας – νομικά πρόσωπα να εγγραφούν στο μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Προς τούτο να απευθύνεστε στο τοπικό / περιφερειακό υποκατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εγγραφή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 5

«Εθνικό πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών»
1. Παράγραφος 1. «Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας»
- Πρώτο εδάφιο – σημείο 1α
Στο Σχέδιο Διαβούλευσης αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ) και μέσα στις οποίες προσδιορίζονται ζώνες, είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ). Μεμονωμένες χωροθετήσεις εντός ΠΑΥ είναι δυνατές σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται παρακάτω.
Αναλυτικότερα:
α. Χωροθέτηση εντός των Π.Α.Υ., γίνεται είτε σε Π.Ο.Α.Υ., είτε σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), ενώ διατηρούνται οι μεμονωμένες χωροθετήσεις στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε. Ειδικότερα:
- σε οργανωμένους υποδοχείς, υπό τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), με την έννοια των Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του Ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική μισθωμένη έκταση εγκατάστασης των μονάδων, για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα.
- σε Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.). Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο όριο 100 στρέμματα και η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι, μετρούμενο σε ευθεία. ΟΙ Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ του παρόντος άρθρου.
Προκειμένου για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω απόσταση μειώνεται κατά 50%.
- μεμονωμένα.
Η διατήρηση σημειακών μονάδων επιτρέπεται σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά που, αν και ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Οι περιοχές αυτές ομαδοποιούνται στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε, όπου διατηρείται η χωροθέτηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 (ορισμός).»

Παρατηρήσεις:

α. Δεν είναι σαφές για ποιες κατηγορίες ΠΑΥ ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο και το σημείο 1α, καθόσον ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ αναπτύσσονται στις κατηγορίες Α – Δ και στην κατηγορία Ε μόνο μεμονωμένες μονάδες.

β. Για τα αναφερόμενα στις ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ, ισχύουν οι παρατηρήσεις μας που έχουν διατυπωθεί στους ορισμούς των εννοιών αυτών.

γ. Στην έννοια «μεμονωμένα», γίνεται αναφορά μόνο για διατήρηση υφιστάμενων μονάδων, αποκλειομένης της χωροθέτησης νέων, ρύθμιση αρνητική για την ανάπτυξη, ενώ έρχεται και σε αντίθεση με άλλες διατάξεις του Σχεδίου.
π.χ. στις ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα ίδρυσης νέων μονάδων.

Για τις έννοιες που χρησιμοποιούνται «σημειακών μονάδων» και «υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων» έχουμε ήδη αναφερθεί στις παρατηρήσεις για τον ορισμό «μεμονωμένες μονάδες».

2. Παράγραφος 1 – Σημείο 1β
Στο Σχέδιο ΚΥΑ της διαβούλευσης αναφέρεται:
«β. Μεμονωμένη Χωροθέτηση
Μεμονωμένη χωροθέτηση νέων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων εντός ή εκτός ΠΑΥ είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή στις εξής περιπτώσεις:
- Πειραματικές μονάδες με ειδικές απαιτήσεις (βυθού, λειτουργικών αναγκών λόγω εκτρεφόμενου είδους κλπ)
- Συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων ή μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μικρής δυναμικότητας μονάδες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο αγροτουριστικής δραστηριότητας, ως καινοτόμας μορφής εναλλακτικού τουρισμού, κατά προτεραιότητα στις περιοχές της χώρας με εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.). Προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων.
- Σε βραχονησίδες που βρίσκονται δυσπρόσιτες, παραμεθόριες, μικρές νησιωτικές περιοχές, με την προϋπόθεση να μπορούν να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.»

Παρατηρήσεις:
Το σημείο αυτό (1β) αν συνδυασθεί με την ανάλογη ενότητα (iv) «Μεμονωμένη Χωροθέτηση» της σελίδας 28, θα δημιουργήσει προβλήματα, καθόσον επιβεβαιώνεται ότι ουσιαστικά απαγορεύεται η ίδρυση νέων μονάδων, και επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση στις 3 παραπάνω περιπτώσεις και μάλιστα σε απόσταση έξι (6) ν.μ. από τα όρια ΠΟΑΥ, ή και την πλησιέστερη μονάδα ΠΑΣΜ.
Δημιουργούνται όμως και ερωτηματικά, τόσο για τα αναφερόμενα στη συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων, ή μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μικρής δυναμικότητας μονάδες υδατοκαλλιέργειας, όσο και για τις «βραχονησίδες».

Συγκεκριμένα για τις προϋποθέσεις της «συνδυασμένης χωροθέτησης», την έννοια της «μικρής δυναμικότητας μονάδας», αλλά και την έννοια της «βραχονησίδας».

Η τρίτη περίπτωση – πέραν αυτών – είναι απόλυτα δυσνόητη

Προτείνεται η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και του σημείου 1α του Σχεδίου διαβούλευσης ως ακολούθως:
«1. Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας
Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ) όπως αυτές ορίζονται στην ενότητα Ι της παρούσας παραγράφου. Εντός των ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, χωροθετούνται οργανωμένοι υποδοχείς με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), προσδιορίζονται περιοχές άτυπης συγκέντρωσης μονάδων (ΠΑΣΜ) και επιτρέπεται να υπάρχουν και μεμονωμένες μονάδες. Εκτός ΠΑΥ των κατηγοριών Α – Δ αναπτύσσονται μεμονωμένες μονάδες, με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στη συνέχεια.
Αναλυτικότερα:
α. Εντός των Π.Α.Υ. κατηγοριών Α – Δ

- Χωροθετούνται οργανωμένοι υποδοχείς, υπό τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), με την έννοια των Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του Ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική μισθωμένη έκταση εγκατάστασης των μονάδων, για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών, είναι κατ’ ελάχιστο 200 στρέμματα.
- Προσδιορίζονται Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.) ήτοι περιοχές με περισσότερες της μιας μονάδες, των οποίων η μέγιστη απόσταση σύμφωνα με τον ορισμό είναι ένα (1) ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ του παρόντος άρθρου.
Προκειμένου για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω απόσταση μειώνεται κατά 50%.
- Διατηρούνται οι υφιστάμενες μονάδες, είτε χωροθετούνται νέες μονάδες με τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου

β. Εκτός των ΠΑΥ Α – Δ κατηγοριών και σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται στην Ενότητα Ι του παρόντος άρθρου, οι οποίες ομαδοποιούνται σε ΠΑΥ κατηγορίας Ε, αναπτύσσονται μόνο μεμονωμένες μονάδες, ως ακολούθως:
- Διατηρούνται οι υφιστάμενες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.
- Χωροθετούνται νέες, με τον πρόσθετο όρο να απέχουν από άλλη μονάδα τουλάχιστον τρία (3) ναυτικά μίλια.
γ. Μεταβατικά και για διάστημα πέντε (5) ετών είναι επιτρεπτή η διατήρηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων εκτός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών (Α – Ε) εφόσον δεν μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά τους.»
Το σημείο 1β του Σχεδίου της διαβούλευσης να ενοποιηθεί με την Ενότητα IV με τον ίδιο τίτλο «Μεμονωμένη χωροθέτηση» σελίδα 28.

3. Για τις υπόλοιπες «Ενότητες» της παραγράφου 1 του άρθρου 5 παρατηρούνται τα εξής:
α. Στην ενότητα (Ι) «Καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ)» και ειδικότερα στην περιγραφή των ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β αναφέρονται:
- Για τις ΠΑΥ Κατηγορίας Α: «Η εγκατάσταση νέων μονάδων και η επέκταση των υφιστάμενων επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης ΠΟΑΥ, είτε εγκατάστασης σε ΠΑΣΜ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων κ.λπ.».
- Για τις ΠΑΥ κατηγορίας Β: Ανάλογη είναι η διατύπωση με αυτή την ΠΑΥ κατηγορίας Α με την προσθήκη και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων:

Παρατήρηση:
Η ρύθμιση αυτή σημαίνει ότι εντός των ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β μετά την έκδοση της ΚΥΑ του Χωροταξικού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωροθέτησης ΠΟΑΥ, δεν επιτρέπεται όχι μόνο η ίδρυση νέων μονάδων, αλλά και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων, γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις και γενικότερα στον κλάδο της θαλασσοκαλλιέργειας.

Πρόταση:
1. Στις ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β, η σχετική παράγραφος να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων και προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση ΠΟΑΥ.
Η εγκατάσταση νέων μονάδων επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία χωροθέτησης ΠΟΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους περιορισμούς του παρόντος».

2. Ανάλογη παράγραφος να περιληφθεί και στις ΠΑΥ κατηγορίας Γ και Δ, στις οποίες δεν γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της ενότητας (Ι) «Καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ)» αναφέρεται ότι οι ΠΑΥ «… κατατάσσονται στις επόμενες πέντε κατηγορίες που εμφανίζονται στον Πίνακα 1 και αποτυπώνονται στο χάρτη» (σελίδα 25).
Το ορθό είναι ότι στο χάρτη αποτυπώνονται μόνο οι κατηγορίες Α – Δ.

γ. Στην κατηγορία Ε των ΠΑΥ (σελίδα 26), ο τίτλος να αντικατασταθεί ως εξής: «Περιοχές μεμονωμένων χωροθετήσεων». Επίσης στο πρώτο εδάφιο αναφέρεται: «σ’ αυτές τις περιοχές διατηρείται η χωροθέτηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων».

Η πρόταση αυτή να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«Στις περιοχές αυτές διατηρούνται υφιστάμενες μονάδες και χωροθετούνται νέες μεμονωμένες μονάδες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου».

Η αναφορά στις συγκεκριμένες περιοχές: «Ακτές Β. Κρήτης, Κυκλάδες, κ.λπ.» δεν θα πρέπει να έχει περιοριστικό χαρακτήρα, με την επιφύλαξη να προστεθούν και νέες περιοχές, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι μονάδα, με την προϋπόθεση βέβαια να πληρούν τα χαρακτηριστικά που λεπτομερώς αναπτύσσονται στην ίδια παράγραφο.

Πρόταση:
- Η φράση, «πρόκειται ειδικότερα για τις περιοχές» να αντικατασταθεί με τη φράση: «πρόκειται καταρχήν για τις περιοχές».
- Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί: «και με την επιφύλαξη να ορισθούν και άλλες περιοχές μετά την εκπόνηση σχετικών μελετών με ευθύνη των Υπουργείων ΠΕΚΑ και ΘΥΝΑΛ».

δ. Στην ενότητα (ΙΙΙ) «Καθορισμός Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ)» – Σελίδα 27
- Για το πρώτο εδάφιο ισχύει η παρατήρησή μας όσον αφορά την έννοια της ΠΑΣΜ που έχει διατυπωθεί στο άρθρο 3 «Ορισμοί».
- Η τελευταία πρόταση του σημείου α (σελίδα 28)
«Η οριστική τους ρύθμιση γίνεται … ή / και πέντε μονάδων» καθώς και το σημείο β, είναι επίσης ρυθμίσεις, που έχουν σχέση με τον ορισμό της ΠΑΣΜ (5 μονάδες και ανώτατο όριο 100 στρέμματα συνολικής μισθωμένης έκτασης» για τον οποίο (ορισμό) έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας.

Προτείνεται η ενότητα αυτή να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«III) Καθορισμός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ)
Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 οι ΠΑΣΜ είναι θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται περισσότερες της μίας μονάδες υδατοκαλλιέργειας και η μεταξύ τους απόσταση είναι κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) ν.μ..
Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
Επίσης ως Π.Α.Σ.Μ. θεωρούνται κατ’ αρχήν και για διάστημα μιας πενταετίας από τη θεσμοθέτηση του παρόντος, οι προταθείσες ζώνες Π.Ο.Α.Υ. που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς την μεταξύ τους απόσταση.
Οι Π.Α.Σ.Μ. καταγράφονται επίσης από το χωρικό σχεδιασμό υποκείμενων χωρικών επιπέδων (Περιφερειακά, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λ.π.), και αξιολογούνται οι θέσεις ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση με άλλες χρήσεις γης.»

ε. Για την ενότητα IV «Μεμονωμένη Χωροθέτηση» – (σελίδα 28) έχει ήδη γίνει αναφορά στις παρατηρήσεις μας για το σημείο 1 β της παραγράφου 1, του Σχεδίου διαβούλευσης.
Συγκεκριμένα έχει προταθεί να ενοποιηθούν, το σημείο 1 β και η ενότητα IV της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Σχεδίου ΚΥΑ της Διαβούλευσης, προς αποφυγή επαναλήψεων, αλλά και των προβλημάτων που δημιουργούν:
- Από την ενότητα αυτή (IV) το τελευταίο εδάφιο έχει ήδη περιληφθεί στη σημείο 1 γ της παραγράφου 1, που οργανικά ανήκει (σύμφωνα με την πρότασή μας).
- Το προτελευταίο εδάφιο: «Υφιστάμενες μεμονωμένες μονάδες εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ μπορούν να συνιστούν ΠΟΑΥ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις», αφορά ρύθμιση που είναι αντίθετη με την έννοια και το θεσμό των ΠΟΑΥ, τις οποίες δεν συνιστούν μονάδες, αλλά χωροθετούνται με συγκεκριμένη διαδικασία και την έκδοση Πρ. Δ/τος.
- Το εδάφιο που αφορά τη διατήρηση μεμονωμένων μονάδων στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε, αποτελεί επανάληψη ρύθμισης που ήδη έχει αναφερθεί στη σχετική παράγραφο της κατηγορίας αυτής (Ε).
Ενόψει των ανωτέρω η ενότητα (IV) «Μεμονωμένη χωροθέτηση» μετά και την ενοποίησή της με το σημείο 1 β προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«IV. Χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων
1. Χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων είναι δυνατή στις περιπτώσεις 1 α και 1 β του παρόντος άρθρου. (όπως διατυπώνεται στην πρότασή μας).
Συγκεκριμένα, οι νέες μεμονωμένες μονάδες στις ΠΑΥ Α – Δ κατηγορίας πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα (1) ν.μ. από τα όρια ΠΟΑΥ και την πλησιέστερη μονάδα ΠΑΣΜ και στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε τουλάχιστον τρία (3) ν.μ. από άλλη μονάδα.
2. Εκτός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών (Α – Ε) είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η χωροθέτηση νέων μεμονωμένων μονάδων, σε βραχονησίδες που βρίσκονται σε περιοχές δυσπρόσιτες, παραμεθόριες και μικρές νησιωτικές, με την προϋπόθεση να είναι δυνατή η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
3. Επίσης κατ’ εξαίρεση και με όρους και προϋποθέσεις που θα ορίζονται με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ, ΘΥΝΑΛ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, είναι δυνατή η χωροθέτηση νέων μονάδων εντός και εκτός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών (Α – Ε) στις εξής περιπτώσεις:
- Χωροθέτηση πειραματικών μονάδων με ειδικές απαιτήσεις, ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος.
- Συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων, μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μονάδες υδατοκαλλιέργειας μικρής δυναμικότητας στο πλαίσιο αγροτουριστικής ή οικοτουριστικής δραστηριότητας, ή άλλης μορφής εναλλακτικού τουρισμού. Προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών φορέων.»
Σημείωση: Η φράση «… κατά προτεραιότητα στις περιοχές της χώρας με εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, κ.λπ.» παραλείπεται καθόσον ΠΑΥ υπάρχουν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές.
Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC A.E.
23 Μαΐου 2011, 10:27

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Στην παράγραφος 2 αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, μετεγκαθίστανται μετά τη λήξη των αδειών τους σε περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) με τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται».

Παρατηρήσεις:

- Δίνεται μόνο η δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα προσαρμογής, εφόσον οι παρεκκλίσεις το επιτρέπουν.
- Με το ενδεχόμενο η λήξη των αδειών, να έχουν προθεσμία από μερικούς μήνες μέχρι και δέκα έτη, θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και εύλογη προθεσμία (5ετή)

Πρόταση:

Να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

«2. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών, είτε προσαρμόζονται προς τις προϋποθέσεις αυτές στις περιοχές εγκατάστασής τους, είτε μετεγκαθίστανται. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται.

2. Παράγραφος 3

Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν είναι σαφής καθόσον:

- Γίνεται αναφορά απλά και μόνο να κινηθεί η διαδικασία (χωρίς προθεσμία ολοκλήρωσης και συνεπειών αν δεν τηρηθεί).
- Δεν διευκρινίζεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ.
- Ποιος έχει υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία .

Πρόταση:

- Να διαγραφεί

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:38

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 10 – Πρόγραμμα Δράσης

1. Παράγραφος Α 5 που αφορά τη «Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις μισθώσεις υδάτινων εκτάσεων με την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να διατυπωθεί σύμφωνα με την πρότασή μας για την παράγραφο 3 του άρθρου 9, ως ακολούθως:
Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις μισθώσεις υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος):
α. Ενέργεια: Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων άρθρου 32 παραγρ. 7 του Ν. 1845/99, που αφορούν μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να καθορισθούν:
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μίσθωσης των υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας με βάση τα νέα δεδομένα, αλλά και οι προϋποθέσεις αναστολής νέων μισθώσεων κυρίως με σκοπό των ομαλή λειτουργία της αγοράς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μίσθωσης θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ.
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται

2. Στην παράγραφο Β – «Μέτρα και δράσεις διοικητικού οργανωτικού χαρακτήρα» να προστεθεί παράγραφος για την αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986), ως ακολούθως:
Αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986)
α. Ενέργεια: Αντικατάσταση της παραπάνω απόφασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», λαμβανομένων υπόψη και των μεταβολών που έχουν επέλθει όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Υπουργείων.
β. Αρμόδιος φορέας: ΥΠΕΚΑ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:05

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 9 – Λοιπές Κατευθύνσεις

1. Παράγραφος 3
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Παρατηρήσεις:

Από την εμπειρία τριών (3) δεκαετιών ανάπτυξης, κυρίως των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, θεωρούμε ότι τα θέματα των μισθώσεων των υδάτινων εκτάσεων σε υδατοκαλλιεργητές (διάρκεια – αρμοδιότητες – διαδικασίες κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη του κλάδου.

Θα πρέπει επομένως να δημιουργηθεί ένα καινούργιο καθεστώς μισθώσεων, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, το οποίο να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων εκτάσεων και παράλληλα να κατοχυρώνει το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και τους μισθωτές υδατοκαλλιεργητές.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο της ΚΥΑ, βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως θα πρέπει να βελτιωθούν και συμπληρωθούν σύμφωνα με τις μελλοντικές απαιτήσεις του κλάδου.

Πρόταση:

Προτείνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

«3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Για τη μίσθωση / αναμίσθωση γενικά κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων για την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 7 του Ν.1845/89 και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 186 (παράγραφος ΙΙ β δ) αυτού, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα μίσθωσης μεταβιβάστηκε στον αιρετό Περιφερειάρχη.
Επίσης ισχύουν και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Γεωργίας (νυν ΥΘΥΝΑΛ) αριθ. 260727/24-8-1994, 258169/4-10-2000 (όπως τροποποιήθηκε) και αριθ. 263445/18-12-1995, με τις οποίες, όσον αφορά τις δύο πρώτες έχουν ανασταλεί οι μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων για την ίδρυση νέων μονάδων εκτροφής για ορισμένα είδη ιχθύων και όσον αφορά την τρίτη, καθορίζονται περιορισμοί στις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Εξάλλου, στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες να ρυθμίζονται τόσο οι μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων σε Φορείς διαχείρισης ΠΟΑΥ, όσο και οι υφιστάμενες μισθώσεις σε υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που οι σχετικές εκτάσεις ενταχθούν σε ΠΟΑΥ.
Ενόψει των ανωτέρω η ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά τις μισθώσεις, να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί προκειμένου:
α. Η αρμοδιότητα των μισθώσεων να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β. Η διάρκεια των μισθώσεων / αναμισθώσεων να ορισθεί στα δώδεκα (12) έτη.
γ. Να καταργηθούν οι εγκύκλιοι που απαγορεύουν τις νέες μισθώσεις για ορισμένα είδη ιχθύων και η εγκύκλιος που καθορίζει περιορισμούς στις άδειες Ιχθυογεννητικών Σταθμών.
δ. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα αναστολής νέων μισθώσεων, για συγκεκριμένους λόγους και κυρίως με σκοπό την ομαλή λειτουργία των αγορών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
ε. Να ορισθεί ειδικό καθεστώς για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης ΠΟΑΥ, ενώ παράλληλα να ρυθμιστεί και το καθεστώς των εντός των ΠΟΑΥ υπαρχουσών μισθώσεων.»

2. Παράγραφος 7 του Σχεδίου ΚΥΑ (σελίδα 46)

Αφορά τις κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν.2742/1999

Παρατήρηση:

Ο Νόμος 2742/1999, αποτελεί τη νομική βάση, τόσο για τη θέσπιση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, όσο και για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΥ.

Θεωρούμε ότι η κατεύθυνση που διατυπώνεται στο Σχέδιο της ΚΥΑ δεν είναι ολοκληρωμένη, για ένα τόσο σοβαρό αντικείμενο.

Πρόταση:

Προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν. 2742/99

Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των διατάξεων του υπόψη Νόμου:
α. Του άρθρου 10 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 24 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 98 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α).
Η τροποποίηση του άρθρου θα αφορά στη διαφοροποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), λαμβάνοντας υπόψη το νομικό καθεστώς των θαλασσών (κοινόχρηστοι χώροι υπό την κυριότητα του Δημοσίου). Άρθρο 6, παραγρ. Βγ της παρούσας.
β. Του άρθρου 7, προκειμένου να ορίζεται ότι οι κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης κατισχύουν αντίθετων κατευθύνσεων που έχουν εγκριθεί από υποκείμενο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό.

3. Παράγραφος 8 του Σχεδίου ΚΥΑ (σελίδες 46-47)

Αφορά τις κατευθύνσεις για τροποποίηση της ΥΑ 17239/2002 ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παρατηρήσεις:

Δεν υπάρχει εξουσιοδότηση Νόμου για το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής, όπως προτείνεται στο Σχέδιο της ΚΥΑ.
Τα θέματα των μισθώσεων ρυθμίζονται με Νόμο.

Εξάλλου η απόφαση αυτή καθορίζει τα απαιτούμενα, για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ, δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής τους, δεν ρυθμίζει θέματα μισθώσεων.

Πρόταση:

Προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

Κατευθύνσεις για την τροποποίηση της ΥΑ 17239/2002

Μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.2742/99, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η Απόφαση αριθ.17239/2002, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολή τους, για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΥ.

4. Να προστεθεί στο άρθρο 9 – νέα παράγραφος, σχετικά με την ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438/ β/1986), ως ακολούθως:

Κατευθύνσεις για αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986)

Η απόφαση αυτή, όπως είναι γνωστό, μεταξύ των άλλων αφορά στα απαιτούμενα πρότυπα της ποιότητας επιφανειακών νερών για «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και για «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΟΚ 78/659/18-7-1978 και 79/923/30-10-1979 αντίστοιχα.

Μετά την έκδοση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ/23-10-2000 και ενόψει του γεγονότος ότι οι παραπάνω Οδηγίες καταργούνται από 1/1/2014 (δεκατρία έτη από την ισχύ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), αλλά και των μεταβολών που έχουν σημειωθεί όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Υπουργείων και των Περιφερειών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 1852/2010) είναι αναγκαία η αντικατάσταση της ΚΥΑ 46399/1352/86 με νέα Απόφαση προσαρμοσμένη στις προαναφερθείσες μεταβολές, στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της Εθνικής Νομοθεσίας που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση της Οδηγίας αυτής, αλλά και των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών τόσο στα γλυκέα ύδατα, όσο και στα οστρακοειδή.

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:18

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 7

Α. Στην ενότητα Ι «Γενικά Κριτήρια» (του Κεφαλαίου Α – πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας – σελίδα του Σχεδίου 39), αναφέρονται οι αποστάσεις που πρέπει να απέχουν οι μεμονωμένες μονάδες από εγκαταστάσεις άλλων δραστηριοτήτων.

Παρατηρήσεις:

- Η απόσταση των δύο (2) ν.μ. από Λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λπ., θεωρούμε ότι είναι μεγάλη, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι
- Η αναφορά στις μονάδες βιολογικής ή μη βιολογικής καλλιέργειας θα πρέπει να περιληφθεί στην ενότητα ΙΙ «Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (περίπτωση α – Σελίδα 40)
- Το πρώτο εδάφιο που αφορά «τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας», δεν είναι σαφές και πρέπει να αναδιατυπωθεί:

Προτάσεις:

- Η απόσταση από λιμενικές εγκαταστάσεις κ.λπ. να ορισθεί στο ένα (1) ν.μ.
- Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου που αφορά τις «εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας» να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Απόσταση της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας από θαλάσσιες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας, ανάλογα με τις ηθολογικές ανάγκες του εκτρεφόμενου είδους».

Β. Στην ενότητα ΙΙ του Κεφαλαίου Α – παράγραφος 1 «Κριτήρια ανά είδος εκτροφής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (περίπτωση α – Μονάδες θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες – σελίδα 40), παρατηρούνται τα εξής:

- Δεν γίνεται αναφορά στη δυναμικότητα ή στη μισθωμένη έκταση των μονάδων, ως βασικής παραμέτρου ίδρυσης τους.
- Όσον αφορά τις μονάδες βιολογικής κι μη βιολογικής καλλιέργειας θα πρέπει να περιληφθούν, όπως προαναφέρθηκε, στην ενότητα αυτή με την παρατήρηση ότι η απόσταση των χιλίων (1.000) μέτρων αποτελεί ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με την Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αριθ. 95767/2010 (ΦΕΚ 1343 Β/31-8-2010) με την οποία ορίζεται απόσταση μεταξύ τους 500 μ.
Εξάλλου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις υφιστάμενες μονάδες που επιθυμούν να μετατραπούν σε βιολογικές, καθόσον στην πλειονότητά τους απέχουν μεταξύ τους 500 μ.
- Επίσης στην ενότητα αυτή καθορίζεται και η απόσταση μεταξύ ΠΟΑΥ τουλάχιστον στα 10 ν.μ.
Με τη ρύθμιση αυτή που σε κάθε περίπτωση είναι υπερβολική, περιορίζεται σημαντικά η χωροθέτηση ΠΟΑΥ, που ως οργανωμένοι υποδοχείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αποτελούν προτεραιότητα για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου.

Πρόταση:

- Να προστεθεί στην περίπτωση α της ενότητας ΙΙ εδάφιο, ως ακολούθως:

«- Η μισθωμένη έκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, είτε μεμονωμένης είτε αυτή εντάσσεται σε ΠΟΑΥ ή και ΠΑΣΜ, θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) στρέμματα και δεν θα υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα, ανεξάρτητα από το είδος εκτροφής.

- Στις περιπτώσεις που η μισθωμένη έκταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από πάρκα εκτροφής, η έκταση των πάρκων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) στρεμμάτων και εφόσον αυτά είναι περισσότερα των δύο (2), ένα τουλάχιστον θα παραμένει ανενεργό.

Το ανενεργό ή τα ανενεργά πάρκα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 25% της συνολικής μισθωμένης έκτασης.»

- Να προστεθεί εδάφιο που θα ορίζει την απόσταση μονάδων βιολογικής και μη βιολογικής καλλιέργειας στα 500 μ.
- Η απόσταση μεταξύ των ΠΟΑΥ να ορισθεί στα δύο (2) ν.μ.

Γ. Στην παράγραφο 3 α του άρθρου 7 αναφέρονται τα ακόλουθα:
«α. Η χωροθέτηση μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας γλυκέων υδάτων (πεστροφοκαλλιέργεια, κυπρινοκαλλιέργεια) δεν επιτρέπεται σε περιοχές που τα ύδατά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα για καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438 Β). (συμπλήρωση διατάξεων για τα άλλα είδη)»

Παρατήρηση:

Με δεδομένο ότι οι Οδηγίες ΕΟΚ 78/659/18-7-1978 και 79/923/30-10-1979 που αφορούν στην ποιότητα επιφανειακών νερών για τη «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και στην «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», αντίστοιχα, και σε συμμόρφωση των οποίων έχει εκδοθεί η παραπάνω ΚΥΑ, καταργούνται από 1/1/2014, με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ, η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να διατυπωθεί ανάλογα, λαμβανομένου υπόψη και του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ισχύος του ΕΠΧΣΑΑΥ.

Πρόταση:

Η παράγραφος 3 α να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Η χωροθέτηση μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και καλλιέργειας ψαριών γλυκέων υδάτων (σαλμονιδών και κυπρινιδών) δεν επιτρέπεται σε περιοχές που τα ύδατά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. 46399/1358/1986 (ΦΕΚ 438 Β) και όπως αυτή τροποποιηθεί / αντικατασταθεί στα πλαίσια των διατάξεων της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων».

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:36

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 3 – Ορισμοί

Α. Στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται οι ορισμοί βασικών εννοιών του Χωροταξικού Σχεδίου, όπως ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες Μονάδες, η σημασία και η εφαρμογή των οποίων θα επηρεάσουν ουσιαστικά το μέλλον του κλάδου.
Συγκεκριμένα ορίζονται ως ακολούθως:
«- Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., οργανωμένες κατά την έννοια του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντός των οποίων η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων, που την απαρτίζουν, ανεξαρτήτως εκτρεφόμενου είδους, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα.
- Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
- Μεμονωμένες μονάδες: νέες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας εκτός Π.Ο.Α.Υ. ή Π.Α.Σ.Μ. με ανώτατη μισθωμένη έκταση 40 στρ. για μονάδες συμβατικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, 100 στρ. για μονάδες βιολογικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας και 20 στρ. για οστρακοκαλλιέργεια. Πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 6 μίλια από όρια ΠΟΑΥ ή από την κοντινότερη μονάδα εντός ΠΑΣΜ, μετρούμενα σε ευθεία γραμμή.»

Για του παραπάνω ορισμούς παρατηρούνται τα εξής:

1. ΠΟΑΥ
Οι ΠΟΑΥ είναι οργανωμένοι υποδοχείς ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών που θα λειτουργούν με φορέα διαχείρισης, χωροθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με την έκδοση Π.Δ/τος και αποτελούν προτεραιότητα στην όλη δομή του Χωροταξικού Σχεδίου.
Η έκταση και η δυναμικότητά τους προκύπτουν από σχετική Τεχνικοοικονομική Μελέτη και χωροθετούνται ανεξάρτητα, αν υπάρχουν, ή όχι, μονάδες στην περιοχή.
Υποβαθμίζεται η σημασία τους, με το ελάχιστο όριο που τίθεται για τη συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων ήτοι των εκατό (100) στρεμμάτων, που μπορεί να σημαίνει και μία μόνο μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και πρόσθετους περιορισμούς με τις αποστάσεις που ορίζονται, μεταξύ ΠΟΑΥ και μεμονωμένων μονάδων από τα όρια των ΠΟΑΥ.
Εξάλλου στις ΠΟΑΥ, ως οργανωμένους υποδοχείς, είναι απαραίτητη και η πρόβλεψη πρόσθετων εκτάσεων, είτε για υδρανάπαυση, είτε για μετεγκατάσταση.
Προτείνεται: το ελάχιστο όριο της συνολικά μισθωμένης και εν δυνάμει προς μίσθωση έκτασης να ορισθεί στα 200 στρέμματα τουλάχιστον.

2. ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης μονάδων)
Ο ορισμός των ΠΑΣΜ θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε υφιστάμενες μονάδες, καθόσον πρόκειται για συγκέντρωση περισσότερων της μίας μονάδων (υφιστάμενη κατάσταση) δηλαδή δεν χωροθετούνται ούτε δημιουργούνται ΠΑΣΜ.
Π.χ. αν σε μία περιοχή (εντός ΠΑΥ, Α – Δ κατηγοριών) υπάρχουν συγκεντρωμένες περισσότερες από 5 μονάδες ή μονάδες με συνολική μισθωμένη έκταση μεγαλύτερη (το σύνηθες) των 100 στρεμμάτων, τηρουμένης πάντοτε της απόστασης του 1 ν.μ., Τι θα συμβεί; Θα μετακινηθούν κάποιες και ποιες;
Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως εξής:
Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωση Μονάδων (ΠΑΣΜ): Θαλάσσιες εκτάσεις εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ στις οποίες αναπτύσσονται περισσότερες της μιας (1) μονάδες υδατοκαλλιέργειας και η απόσταση μεταξύ γειτονικών μονάδων είναι κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) ναυτικό μίλι. Οι ΠΑΣΜ αποτελούν εν δυνάμει περιοχές για τη θεσμοθέτηση ΠΟΑΥ.

3. Μεμονωμένες μονάδες
Καταρχήν δεν πρόκειται για ορισμό, αλλά έχει τη μορφή βασικής διάταξης του Χωροταξικού και δημιουργεί πλήρη σύγχυση σε σχέση με τα αναφερόμενα στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου.
Επί της ουσίας επισημαίνεται ότι «Μεμονωμένες μονάδες» δεν είναι μόνο νέες, αλλά και υφιστάμενες, όπως άλλωστε αναφέρεται στην παράγραφο 1α του άρθρου 5, στην περιγραφή των ΠΑΥ κατηγορίας Ε κ.λπ.
Η σύγχυση επιτείνεται καθόσον στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου της ΚΥΑ χρησιμοποιούνται παράλληλες έννοιες, όπως «σημειακές μονάδες», «μεμονωμένη χωροθέτηση», «μεμονωμένα».
Τέλος χωρίς τεκμηρίωση και με σοβαρές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου, είναι τα οριζόμενα για την ανώτατη μισθωμένη έκταση και μάλιστα ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος, ή τη μορφή καλλιέργειας και για την απόσταση των μεμονωμένων μονάδων από τα όρια ΠΟΑΥ, ή από την «κοντινότερη» μονάδα ΠΑΣΜ.
Προτείνεται να αντικατασταθεί ο ορισμός ως ακολούθως:
Μεμονωμένες μονάδες: Μονάδες υδατοκαλλιέργειας υφιστάμενες και νέες που αναπτύσσονται, είτε εκτός των ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, είτε εντός αυτών χωρίς να εντάσσονται σε ΠΟΑΥ, ή και ΠΑΣΜ.

Σημείωση: τα ανώτατα όρια μισθωμένης έκτασης και οι αποστάσεις από τα όρια ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ θα περιληφθούν στις επόμενες επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου.

Β. Στους ορισμούς του άρθρου 3 της ΚΥΑ, πρέπει να προστεθεί και η έννοια του «ΠΑΡΚΟΥ» καθόσον αναφέρεται στο άρθρο 6 (Κεφ. Β – περίπτωση γ) χωρίς να προσδιορίζεται.

Επίσης, ορίζοντας την έννοια του ΠΑΡΚΟΥ θα πρέπει ανάλογα να συμπληρωθεί και η έννοια της «Έκτασης εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας».

Πρόταση:
- Πάρκο εκτροφής: Η μισθωμένη έκταση όπου πραγματοποιείται εκτροφή υδρόβιων οργανισμών και η οποία αποτελεί το σύνολο ή τμήμα θαλάσσιας μονάδας
- Έκταση εγκατάστασης θαλάσσιας μονάδας: Η υδάτινη μισθωμένη έκταση, ενιαία ή σε «Πάρκα», για την οποία αδειοδοτείται η μονάδα και η οποία οριοθετείται με τις συντεταγμένες των άκρων της.

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.

"Κυρία Υπουργέ και Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή

Συνεχίζοντας τα σχόλια και τις προτάσεις μας για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», και πριν αυτές επικεντρωθούν στις επί μέρους ρυθμίσεις, θεωρούμε χρήσιμο να ασχοληθούμε με τη ΣΑΦΗΝΕΙΑ βασικών εννοιών του Σχεδίου της ΚΥΑ.

Καθοριστικές έννοιες στο Σχέδιο της ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:

ΠΑΥ, ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες Μονάδες

Αν οι έννοιες αυτές δεν είναι σαφείς και απαιτηθεί να δοθούν ερμηνείες κατά την εφαρμογή από νομικούς κύκλους ή από δικαστήρια, θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.
Κατά την άποψή μας θα πρέπει να προκύπτουν με τρόπο σαφή τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά τις ΠΑΥ ότι:
- Είναι ευρύτερες περιοχές και διακρίνονται, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε πέντε (5) κατηγορίες Α – Ε.
- Οι κατηγορίες Α – Δ, περιλαμβάνονται σε σχετικό πίνακα και εμφανίζονται σε χάρτη.
- Για τις περιοχές κατηγορίας Ε, περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν και αναφέρονται ενδεικτικά οι κυριότερες από αυτές.
- Στις κατηγορίες Α – Δ, υπάρχουν ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ και Μεμονωμένες μονάδες (εκτός ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ).
- Στην κατηγορία Ε, υπάρχουν μόνο μεμονωμένες μονάδες.

2. ΠΟΑΥ
- Είναι οργανωμένοι υποδοχείς που χωροθετούνται εντός των ΠΑΥ κατηγοριών Α – Δ.
- Εντός των ΠΟΑΥ διατηρούνται οι υφιστάμενες μονάδες και αδειοδοτούνται νέες, υπό προϋποθέσεις.

3. ΠΑΣΜ
Περιοχές που χαρακτηρίζονται με βάση υφιστάμενες μονάδες, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (συνολική μισθωμένη έκταση, αριθμός μονάδων, απόσταση μεταξύ τους).
4. Μεμονωμένες Μονάδες
α. Κατηγορίες μεμονωμένων μονάδων
• υφιστάμενες
• νέες
β. Προτεινόμενες ρυθμίσεις
- οι υφιστάμενες διατηρούνται εντός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών Α – Ε
- όσον αφορά τις νέες, αδειοδοτούνται εντός των ΠΟΑΥ των κατηγοριών Α – Δ και χωροθετούνται, υπό προϋποθέσεις:
• εντός των ΠΑΥ των κατηγοριών Α – Δ (εκτός ΠΟΑΥ)
• εντός των ΠΑΥ της κατηγορίας Ε και
• κατ’ εξαίρεση εκτός των ΠΑΥ (όλων των κατηγοριών Α – Ε)"


21 Απριλίου 2011, 12:36 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.

Η APC sa συμμετέχει ενεργά στη συγκεκριμένη διαβούλευση και με σειρά παρεμβάσεων θα επιδιώξει τη βελτίωσή του. Εδώ θα βρίσκετε τις παρεμβάσεις που θα γίνονται για το θέμα:

 "Κυρία Υπουργέ και Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή

Καλωσορίζουμε την έναρξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης για την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
Η APC Α.Ε. πέραν της μακροχρόνιας εμπειρίας και γνώσης σε θέματα υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των αρχών του Ειδικού Πλαισίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και συνεργάστηκε γι’ αυτό με τις υπηρεσίες Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ και αλιείας / υδατοκαλλιεργειών του ΥΘΥΝΑΛ (πρώην ΥΠΑΑΤ) καθώς και τους συλλογικούς φορείς των υδατοκαλλιεργητών (ΣΕΘ και ΠΑΝΕΜΙ). Η αναγκαιότητα οργανωμένης ανάπτυξης ενός δυναμικού παραγωγικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας που εξυπηρετεί τόσο τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων αποτυπώνονται στις αρχές αυτές.
Στο υπό συζήτηση κείμενο της ΚΥΑ έχουν σημειωθεί ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με τα αρχικά κείμενα διαβούλευσης όσον αφορά στη σαφήνεια των βασικών εννοιών οργάνωσης (ΠΑΥ, ΠΟΑΥ, ΠΑΣΜ, μεμονωμένες μονάδες), αλλά και στις προϋποθέσεις και όρους λειτουργίας αυτών που καθιστούν το τελικό αποτέλεσμα ασαφές, μη λειτουργικό και αντιαναπτυξιακό.
Η ανάρτηση του χάρτη που αποτυπώνει το χωροταξικό σχεδιασμό των υδατοκαλλιεργειών που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία της APC Α.Ε., του ΕΛΚΘΕ και της ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. έγινε χωρίς να διευκρινίζεται ότι συνόδευε τα αρχικά κείμενα σχεδιασμού, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης μεμονωμένων μονάδων εκτός ΠΑΥ (δηλ. χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς), ενώ έχουν γίνει και προσθήκες που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του.
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας θα παρέμβουμε με σειρά προτάσεων, σχολίων και τεκμηριωμένων θέσεων για να αποκτήσει το Πλαίσιο την αναγκαία σαφήνεια, λειτουργικότητα και δυναμική που απαιτείται.

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC A.E."
19 Απριλίου 2011, 15:57

Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στο χώρο των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, ο Όμιλος ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανέθεσε το έργο για την υποστήριξη των μονάδων πάχυνσης, ιχθυογεννητικών σταθμών και εγκαταστάσεων συσκευασίας, μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων στην εταιρία μας, με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις αδειοδοτήσεων και την προώθηση επενδυτικών σχεδίων.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι