• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο φίλος και συνεργάτης Αλέξανδρος Μπεζάς.

Η διοίκηση και το προσωπικό της APC εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι φίλε Αλέξανδρε.

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 5035/2023, υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας σε αλιείς ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών.

Μετά από πολλά χρόνια δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες αλιείς να αυξήσουν την αλιευτική ικανότητα των σκαφών τους, που αφορά στο μέγεθος και την ισχύ της μηχανής προκειμένου να προχωρήσουν στη μετασκευή ή αντικατάσταση του σκάφους τους. Το ύψος της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητα της χώρας που διατίθεται σε δυνητικούς δικαιούχους (πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών), έχει οριστεί σε συνολικά 8.000 GT και 35.000 kW.

Η δυνατότητα αυτή προέκυψε μετά από διαδικασίες του Υπουργείου κατά τις οποίες έγινε επικαιροποίηση και ορθολογική διαχείριση των δεδομένων ενεργών αδειών του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

Στην υπ’ αριθ. 3406/368489/30.11.2023 Υπουργική Απόφαση, ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια μοριοδότησης που θα εφαρμοστούν για την επιλογή των δικαιούχων. Στην απόφαση λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την υψηλότερη μοριοδότηση, με κριτήριο την ηλικία των σκαφών ώστε να ενισχυθεί ο στόλος με νεότερα σκάφη,  τη διαγραφή του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, αλλά και με βάση κριτήρια παραγωγικά και κοινωνικά όπως η πολυτεκνική ιδιότητα, κλπ.

Το δικαίωμα αύξησης της αλιευτικής ικανότητας επαγγελματικών σκαφών αλιείας δεν χορηγείται σε όσα αλιευτικά σκάφη φέρουν καταχωρισμένα στην άδεια τους και στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο το αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι (PS), τα αλιευτικά εργαλεία τράτες βυθού με πόρτες (ΟΤΒ), στάσιμα απλάδια δίχτυα αγκυροβολημένα (GNS), στάσιμα παραγάδια (LLS), και την βιντζότρατα (SB).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους τους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.

 

Ανατέθηκε στην εταιρία μας από το ΥΠΑΑΤ – ΕΥΔ ΠΑΛΥΘ το έργο «Εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη του τομέα αλιείας (κλάδος Υδατοκαλλιέργειας)».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη μελέτης για την επικαιροποίηση και τον καθορισμό νέων (σύγχρονων) όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας και εκτροφής/καλλιέργειας που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

 

Η εν λόγω επικαιροποίηση σχετίζεται με τις σύγχρονες εξελίξεις στις μεθόδους και διαδικασίες εκτροφής/καλλιέργειας, τη νέα δομή των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, τις απαιτήσεις για εκτροφές νέων ειδών και τις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο σε εθνικό και Ενωσιακό επίπεδο με σκοπό την αναθεώρηση της υπ. αριθμό οικ.121570/1866/12.6.2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΑΑΤ «Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων».

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και τα αποτελέσματά του αναμένεται να δώσουν λύση σε χρόνια προβλήματα και ώθηση στην ανάπτυξη των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με σύγχρονες προδιαγραφές.

Τα νέα μέτρα του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα σκάφη θα πρέπει να φέρουν συσκευή παρακολούθησης που θα επιτρέπει στις εθνικές αρχές να τα εντοπίζουν και να τα ταυτοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ορισμένα σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση αυτή έως το 2030 και όλοι οι στόλοι μικρής παράκτιας αλιείας θα έχουν προθεσμία έως και τεσσάρων ετών για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

 

Όλα τα αλιευτικά θα παρακολουθούνται και τα αλιεύματα θα δηλώνονται ηλεκτρονικά, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα, στο πλαίσιο ενός ανανεωμένου συστήματος ελέγχου της αλιείας.

 

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ θα συμβάλει στη συλλογή ακριβέστερων δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Όλα τα σκάφη της ΕΕ, χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει να καταγράφουν και να δηλώνουν τα αλιεύματά τους με ψηφιοποιημένο τρόπο. Αυτό ισχύει ιδίως για τα ημερολόγια αλιείας, τις δηλώσεις μεταφόρτωσης και τις δηλώσεις εκφόρτωσης. Οι καπετάνιοι αλιευτικών σκαφών κάτω των 12 μέτρων θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν και να υποβάλουν μια απλούστερη δήλωση στο τέλος της ημέρας, μόλις τα σκάφη τους είναι ασφαλή σε λιμάνι και πριν από την εκφόρτωση.

 

Για πρώτη φορά, τα σκάφη αναψυχής που ασκούν ερασιτεχνική αλιεία θα πρέπει επίσης να δηλώνουν τα αλιεύματά τους, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων που θα δημιουργηθούν από τις εθνικές αρχές ή από την Επιτροπή.

 

-Εναρμόνιση των κυρώσεων και των περιθωρίων ανοχής

Ο κανονισμός θα αντιμετωπίζει επίσης τις υφιστάμενες μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις κυρώσεις. Η αξία των αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται από ένα σκάφος θα αποτελεί το κριτήριο για το ελάχιστο επίπεδο των προστίμων σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των κανόνων.

 

Το «περιθώριο ανοχής», δηλαδή η διαφορά μεταξύ της εκτίμησης των αλιευμάτων και του βάρους τους στον λιμένα εκφόρτωσης, θα καθοριστεί σε 10% ανά είδος, με ορισμένες εξαιρέσεις για τα αλιεύματα μικρού όγκου και για συγκεκριμένα είδη.

 

-Διασφάλιση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και της ιχνηλασιμότητας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού

Για να διασφαλιστεί η τήρηση της λεγόμενης υποχρέωσης εκφόρτωσης, τα σκάφη της ΕΕ μήκους 18 μέτρων και άνω που ενέχουν υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν επί του σκάφους συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων καμερών κλειστού κυκλώματος, το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.

 

Όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας θα πρέπει να διατηρούν πληροφορίες από ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τη θάλασσα έως το πιάτο: από την πρώτη συναλλαγή έως το στάδιο λιανικής πώλησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η πλήρης ψηφιακή ιχνηλασιμότητα των ψαριών και των παραγώγων τους θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων, στη διασφάλιση δικαιότερου ανταγωνισμού και στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

 

-Επόμενα βήματα

Μόλις εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών Αλιείας, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, τα διάφορα μέτρα θα εφαρμοστούν σταδιακά, παρέχοντας στα κράτη μέλη και στους αλιευτικούς στόλους αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν.

Στο συνέδριο AQUACULTURE EUROPE 2023 που διοργανώθηκε από την European Aquaculture Association (EAS) στη Βιέννη 18-21/2023 (https://aquaeas.org/Meeting/AE2023 ), η APC sa συμμετείχε με δύο (2) επιστημονικές ανακοινώσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 1449-1450 και 1452-1453 των πρακτικών (https://eposters.blob.core.windows.net/eas-eposters/AE2023AbstractBook.pdf).

 

Συγκεκριμένα:

1) SHELLFISHERS/FARMERS LOCAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE(LEK) ON LOW TROPHIC AQUACULTURE PROMOTE THE CONSERVATION OF THE CRITICALLY ENDANGERED PINNA NOBILIS (PinnaSOS project) (http://www.pinnasos.upatras.gr/index.php/el/pinna-sos)

Εδώ μπορείτε να βρείτε και το σχετικό e-poster που αναρτήθηκε: https://aquaeas.org/PosterViewer/Home/Index/2410613

 

2) INVASIVE ASCIDIANS, SPONGES & RAPANA WHELKS MANAGEMENT IN CE MEDITEARRANEAN MUSSEL FARMING, GREECE

 

Ευχαριστούμε πολύ το Πανεπιστήμιο Πατρών, όλους τους εταίρους, και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω έργων. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δελτίων δεδομένων υδατοκαλλιέργειας (απογραφικά Δελτία ΟΣΠΑ) για το παραγωγικό έτος 2022, λήγει την 30η Οκτωβρίου 2023.

 

Η υποβολή είναι υποχρεωτική και η μη υποβολή ή η δήλωση ανακριβών στοιχείων, ισοδυναμεί με μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης ίδρυσης και των συμβατικών υποχρεώσεων και επιφέρει κυρώσεις.

 

Υπενθυμίζουμε επιπλέον, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1246/294009/8.2.2023 Υ.Α.:

-Tα απογραφικά Δελτία ΟΣΠΑ αποτελούν μεταξύ άλλων δικαιολογητικό έγγραφο για την δυνατότητα επέκτασης μονάδων οι οποίες χωροθετούνται εντός ΠΟΑΥ.

-Υφιστάμενοι φορείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας που δεν έχουν εγγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και δεν υποβάλλουν τακτικά (τελευταία τριετία) τα Απογραφικά Δελτία, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αιτήματα επέκτασης υφιστάμενων μονάδων ή και ίδρυσης νέων μονάδων.

Η APC s.a. συνδράμει σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, στηρίζοντας δράσεις που αφορούν την αποκατάσταση του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους δίθυρου μαλακίου Pinna nobilis (Πίννα) που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών (αναπληρωτής καθηγητής Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου).

 

Με αφορμή τα ενθαρρυντικά δεδομένα του καλοκαιριού του 2022, όταν και εντοπίστηκαν ζωντανά άτομα Πίννας στο πλαίσιο υλοποίησης του καινοτόμου έργου «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση-ανάκαμψη-υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna nobilis» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (MIS 5052394), το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας ως στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας για υποβοήθηση της ανάκαμψης του είδους (στρατολόγηση), αποφάσισε να προχωρήσει σε εκ νέου αναζήτηση και συλλογή νεαρών ατόμων Πίννας σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

 

Στην σημαντική αυτή προσπάθεια, η APC προσέφερε οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αγοραστεί μέρος των γονοσυλλεκτών που τοποθετήθηκαν στην Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, η APC s.a. κινητοποίησε εταιρίες του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών για την προσφορά επιπλέον χορηγιών προκειμένου να αγοραστεί ο απαραίτητος εξοπλσιμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για την διεξαγωγή των εν λόγω δειγματοληψιών που όπως αναφέρθηκε αποτελούν το βασικό πρώτο βήμα στην υποβοήθηση της στρατολόγησης γόνου της Πίννας. Η ανταπόκριση των εταιριών ήταν ικανοποιητική, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας μπορεί και πρέπει να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια προστασίας της βιοποικιλότητας, συμβάλλοντας έμπρακτα και διαρκώς στην προώθηση της βιωσιμότητας των θαλάσσιων και όχι μόνο οικοσυστημάτων.

Στις 26 Μαΐου 2023 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο οργάνωσε ημερίδα με θέμα «Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες: Βιώσιμες πρακτικές στην παράκτια ζώνη».

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε η APC s.a., όπου παρουσιάστηκαν ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν πρόσφατα με αντικείμενο την παράκτια αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου EU-CONEXUS RESEARCH FOR SOCIETY που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και συμμετέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

H APC sa συμμετείχε στην Ημερίδα Διαχείρισης Υγείας Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας που διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία από το Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι στις 25.05.2023. Στην ημερίδα, στην διοργάνωση της οποίας συμμετείχαν επίσης η AQUA VET A.E. και η PHARMAQ, παρουσιάστηκαν προκλήσεις και λύσεις μοντέρνου εμβολιασμού, αναδείχθηκαν καινοτόμες μέθοδοι διάγνωσης, αναλύθηκε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην ιχθυοκαλλιέργεια και εξετάστηκε η αλληλεπίδραση των παθογόνων με το περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ημερίδας, παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα αποτελέσματα από το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Βελτίωση Της Ανταγωνιστικότητας Των Ελληνικών Ιχθυοκαλλιεργειών Μέσω Της Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Ιχθυοπαθολογικής Διάγνωσης & Πρότασης Θεραπείας Νοσημάτων Και Υποστηρικτικών Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων Εκτροφής» (ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Μέτρο 3.2.1), καθώς και αποτελέσματα από ερευνητικές εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του επίσης συγχρηματοδοτούμενου έργου «Καινοτόμες δράσεις για την παρακολούθηση - ανάκαμψη - υποβοήθηση της στρατολόγησης του επαπειλούμενου είδους (Πίννα) Pinna nobilis» (ΕΠΑΛΘ 2014-2020, Μέτρο 6.1.16), στα οποία συμμετέχει και η APC sa.

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι η APC s.a. προχώρησε στη νέα έκδοση (2023) του ΧΑΡΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, όπου εμφανίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και ο χωροταξικός σχεδιασμός του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας.

Ευελπιστούμε ότι ο χάρτης θα συμβάλλει στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.

Η APC sa συμμετείχε στην Ημέρα Καριέρας της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τα τμήματα της Σχολής Περιβάλλοντος, την Τρίτη 9/5/2023, στην Μυτιλήνη.

Ο πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος της APC sa Νίκος Αναγνόπουλος, παρουσίασε τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση προς τους παρευρισκόμενους φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Περιβάλλοντος, περιελάμβανε το γενικό προφίλ της εταιρίας μας, των παρεχόμενων υπηρεσιών, του αντικειμένου εργασίας-βασικών καθηκόντων απασχόλησης, καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων για μία επιτυχή είσοδο στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι