• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Ξεκίνησε την 3.6.2020 η υποβολή αιτήσεων για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούνται νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν επιπτώσεις στη λειτουργία τους που μπορεί να οφείλονται στον Covid-19.


Οι αιτήσεις γίνονται online στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπου και δηλώνετε όποια τράπεζα θέλετε να συνεργαστείτε.


Στις επιλέξιμες επιχειρήσεις ανήκουν και οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών.

Πριν από ένα έτος περίπου, δημοσιεύθηκε ο ν. 4607/2019 στον οποίο περιέχονται νέες διατάξεις για τον αιγιαλό και την παραλία, σε τροποποίηση του ν.2971/2001.


Ειδικότερα, με τα άρθρα 33 και 34 αυτού – μεταξύ άλλων – προβλέπεται για τις υδατοκαλλιέργειες (συνοδές εγκαταστάσεις):
i. παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών, για την εξυπηρέτηση μονάδων (προβλήτες, κ.λπ.), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 121 και του ν. 4495/2017 ή της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 και έχουν κατασκευασθεί πριν την 28.7.2011.
ii. αναστολή έκδοσης και εκτέλεσης Π.Δ.Α. και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και έκδοση Π.Κ.Α. Αυθαίρετης χρήσης, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο αρθ. 121 του ν. 4495/2017, και για την περίοδο μετά την ημερομηνία υποβολής.

Καθώς η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για την προσαρμογή στις διατάξεις αυτές (2 έτη, από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μέχρι την 24/4/2021) έχει παρέλθει κατά το ήμισυ και για την υποβολή των αιτημάτων αδειοδότησης έργων, που έχουν κατασκευαστεί άνευ άδειας, θα πρέπει να έχει ήδη προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, αλλά και έγκριση και άλλων μελετών, εφ’ όσον ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας για συζήτηση και προώθηση τυχόν αιτήματός σας.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει το Δεκέμβριο 2019 είναι αναγκαία η εναρμόνιση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης των μονάδων σας με το ενιαίο πρόγραμμα που καθορίστηκε από το ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 65ΚΦ4653Π8-ΨΚ), ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται στην ΑΕΠΟ κάθε μονάδας.

Αν και παρήλθε η τεθείσα από την εγκύκλιο ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ/121639/7242/20.12.2019) προθεσμία, ήτοι η 20.3.2020, μπορείτε και τώρα να το κάνετε ενημερώνοντας, τόσο την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (ΠΕ.ΧΩ.), όσο και τη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Καθώς είναι προς το συμφέρον της εταιρίας σας ο νέος τρόπος / πρόγραμμα παρακολούθησης, να επισπεύσετε την υποβολή της σχετικής δήλωσης ενημέρωσης, εκτός αν το έχετε ήδη πράξει.

Με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. δημιουργήθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων COVID-19 της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης (HDB). Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και στον αλιευτικό τομέα (επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και αλιείς). Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα για άμεσες επιχορηγήσεις (δάνεια με μηδενικό επιτόκιο, εγγυήσεις για δάνεια στο 100% του κινδύνου) και με όριο ενίσχυσης τις 120.000 € ανά φορέα.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανόνα de minimis.

Για περισσότερο από ένα μήνα βρισκόμαστε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19.

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες που τα αναγκαία μέτρα προστασίας δημιουργούν, η APC sa βρίσκεται συνεχώς κοντά σας, τόσο με άρθρα και γραπτές εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων της κρίσης στην αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, όσο και με συνεχή επικοινωνία για προώθηση – στο μέτρο του δυνατού – των εκκρεμών υποθέσεών σας.

Πιστεύοντας ότι την περίοδο αυτή σφυρηλατούμε πιο στέρεες βάσεις στη συνεργασία μας και προσβλέποντας σε ένα πιο δημιουργικό αύριο για όλους μας,

η διοίκηση και οι συνεργάτες της APC sa, εύχονται σε σας, τις οικογένειές σας και τους ανθρώπους σας,

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και πρόσκληση για την επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ επιχειρήσεων που πλήττοννται απο τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 ύψους 750.000€ κατ’αρχάς. Η διάρκεια είναι για 3+2  μήνες.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών.

Έτσι χάνεται η ευκαρία να ενταχθούν ΜΜΕ ιχθυοκαλλιεργειών για λήψη ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (και μέχρι 120.000€)

Ποιός δεν φρόντισε άραγε;

Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport” για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο αφορά και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, έως την 21η Απριλίου 2020.

Το Υπουργείο Οικονομικών δημιούργησε την πλατφόρμα «myBusinessSupport” για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής που θα είναι επιστρεπτέα εντός 5ετίας σε πλητόμμενες επιχειρήσεις απο τον COVID-19.

Το μέτρο αφορά όλους τους κλάδους (και την υδατοκαλλιέργεια για ποσά έως 120.000€) και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 500 άτομα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν συγκεκριμένα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης βάσει της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι 10.4.2020.

 

Βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις εξ’ αιτίας του COVID-19 και το πλήγμα για τους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι οδυνηρό.

Σοβαρές δυσκολίες στην παραγωγική διαδικασία, κατάρρευση των εξαγωγών, δρααστική μείωση της εγχώριας ζήτησης αλιευτικών προϊόντων.

Στην προσπάθεια αναζήτησης μέσων και διαδικασιών για τη στήριξη των επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η APC sa με τη μακρόχρονη εμπειρία της προτείνει-πλέον των γενικών μέτρων στήριξης επιχειρήσεων- και τα παρακάτω:

Κύρια κατεύθυνση πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ενεργοποίηση μέτρων και δράσεων του ΕΠΑλΘ, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης ενωσιακών πόρων (και όχι αμιγώς εθνικών, όπως ο κανόνας de minimis) δεδομένου ότι και η απορρόφητικότητα του προγράμματος είναι μέχρι σήμερα χαμηλή, άρα υπάρχουν σημαντικοί πόροι διαθέσιμοι. Αν αξιοποιηθούν οι αποφάσεις των πρόσφατων συμβουλίων υπουργών αλιείας της ΕΕ που δίνουν κατευθύνσεις για βελτιώσεις των άρθρων του Καν. (ΕΕ) 508/2014 με άρση επι μέρους εσωτερικών προαπαιτούμενων και περιορισμών, αλλά και απλοποιημένη διαδικασία εσωτερικών μετακινήσεων πιστώσεων μεταξύ μέτρων του προγράμματος, είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν (ή ενισχυθούν) τα παρακάτω μέτρα.

(Α) ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

  1. Άμεση τροποποίηση και έγκριση του ΣΠΕ 2020-2021 της ΕΛΟΠΥ ως προς το έτος 2020 με ενίσχυση δράσεων προώθησης με δωρεάν διανομή προϊόντων θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας σε αστικά κέντρα της χώρας. Τούτο απαιτεί άρση εσωτερικών περιορισμών του αρ. 66 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και της σχετικής πρόσκλησης ως προς το μέγιστο ποσοστό του προϋπολογισμού ΣΠΕ, την ιδία συμμετοχή (μηδενισμός) ως προς την συγκεκριμένη δράση, την ύπαρξη εγκεκριμένης ετήσιας έκθεσης, τη χορήγηση προκαταβολής με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κλπ.
  2. Χρηματοδοτική στήριξη των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ υδατοκαλλιέγειας με τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 1301/2013 και η οποία μπορεί να έχει τη μορφή είτε απευθείας χορήγησης ενίσχυσης είτε μέσω χρηματοδοτικού μέσου (εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε δάνειο, επιδότηση επιτοκίου) για ποσό μέχρι 120.000 € ανα επιχείρηση (σύμφωνα με τον κανόνα de minimis).
  3. Χορήγηση ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis με απευθείας ενίσχυση μπορεί να εφαρμοσθεί στις οστρακοκαλλιέργειες και ενδεχόμενα τις εκτατικές υδατοκαλλιέργειες (λιμνοθάλασσες).

4 Η εφαρμογή των ενισχύσεων μεταφοράς (μηχανισμός μεταποίησης και αποθεματοποίησης ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας) ως δίχτυ ασφαλείας στη διαμορφούμενη κατάσταση των αγορών, αλλά και για την ορθή διαχείριση των μονάδων ενόψει της νέας παραγωγικής περιόδου τους επόμενους μήνες, μπορεί να επιχειρηθεί παρά, την έλλειψη εμπειρίας (και σε επίπεδο ΕΕ) σε προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

  1. Απλοποίηση των διαδικασιών για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων Υδατοκαλλιέργειας και Μεταποίησης στα πλαίσια του ΕΠΑλΘ 2014-2020 με κατάλληλη τροποποίηση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και Προσκλήσεων. Ήδη η APC sa επεξεργάστηκε και υπέβαλε στα συλλογικά όργανα των ιχθυοκαλλιεργητών σχετικό κείμενο τροποποίησης.

(Β) ΑΛΙΕΙΑ

Η ενεργοποίηση του αρ. 33 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 θεωρούμε ότι είναι η πλέον ρεαλιστική λύση για τα προβλήματα του ελληνικού αλιευτικού στόλου. Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη Ο.Π. δυσχεραίνει την εφαρμογή του, είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί το μέτρο της προσωρινής παύσης. Εννοείται ότι απαιτείται η άρση εσωτερικών περιορισμών του μέτρου (προσθήκη των περιπτώσεων έκτακτων κρίσεων, όπως ο COVID-19, μέγιστο χρονικό διάστημα κ.α.). Για τον καθορισμό του ύψους  των ενισχύσεων έχει εκπονηθεί απο την APC sa σχετική εμπειρογνωμοσύνη για την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ενεργοποίηση του μέτρου.

Τo μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί – εθελοντικά- σε όλα τα σκάφη παράκτιας αλιείας, ενώ για τα σκάφη μέσης αλιείας (γριγρι και μηχανότρατες) μπορεί να εφαρμοσθεί με παράλληλη εναλλαγή (rotation) των αλιευτικών σκαφών αυτής της κατηγορίας ανα λιμένα (π.χ. το 1/3 κάθε ημέρα) προκειμένου να μη διακοπεί και ο εφοδιασμός της αγοράς με νωπά αλιεύματα που θα εξασφαλίζουν λογικές τιμές (σήμερα έχουν καταρεύσει).

Στην παρούσα συγκυρία απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης, των συλλογικών φορέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και όσων έχουν τη γνώση και την εμπειρία των θεμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε η κρίση του COVID-19 να μην τραυματίσει θανάσιμα ένα κλάδο που πέραν της οικονομικής, έχει και ευρύτερη εθνική σημασία.

 

Νίκος Αναγνόπουλος

Όπως όλοι γνωρίζουμε η χώρα αντιμετωπίζει μία έκτακτη κατάσταση λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19. Είναι προς τούτο αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής του. 

Η APC s.a. στα πλαίσια αυτά και με στόχο την προστασία της υγείας όλων μας αποφάσισε και σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.2 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α’/11.3.2020):

Την αναστολή λειτουργίας των γραφείων της επί της οδού Μνησικλέους 2 από την 16.3.2020 μέχρι 10.4.2020 και την παροχή της εργασίας όλων των εργαζομένων της εξ’ αποστάσεως.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (και όσο κριθεί αναγκαίο) θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον ίδιο επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, ζητώντας την κατανόησή σας για τυχόν εύλογες καθυστερήσεις.

Για ό,τι έχετε ανάγκη, εξακολουθείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e mail και θα σας εξυπηρετήσουμε.

Βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε τη γόνιμη συνεργασία μας και με τις νέες συνθήκες, ας προσπαθήσουμε με την υπεύθυνη στάση μας να ξεπεράσουμε το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει.

Το Σάββατο 22/2 πραγματοποιήθηκε συνάντηση παράκτιων ψαράδων στην Κάλυμνο στην αίθουσα του Επιμελητηρίου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιας Αλιείας – ξιφία Καλύμνου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ» κ. Ε. Κουλλιάς, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Καλύμνου κ. Ι. Ταυλάριος και ψαράδες της μικρής παράκτιας αλιείας της περιοχής.

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα STARFISH 4.0 που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την καινοτόμα συσκευή «ΝΕΜΟ» για την μικρή παράκτια αλιεία. Στην ημερίδα οι ψαράδες ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η συσκευή σε θέματα ασφάλειας, επικοινωνίας και καταχώρησης στοιχείων για τόπους αλιείας και αλιευτική παραγωγή. Εκφράστηκαν οι προβληματισμοί για τα υπέρογκα ποσά που επιβαρύνονται για την τήρηση πολυάριθμων υποχρεώσεων, τα οποία θα αυξηθούν σε περίπτωση υιοθέτησης συστημάτων ελέγχου στη μικρή παράκτια αλιεία.

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων της παράκτιας αλιείας στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και συμφωνήθηκε η συνεργασία σε θέματα που αφορούν τη δυνατότητα χορήγησης αποζημιώσεων για απώλεια εισοδήματος από φώκιες, δελφίνια και ξενικά είδη και στη δωρεάν δοκιμαστική χρήση της συσκευής «ΝΕΜΟ».

Όσοι αλιείς επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με την APC Α.Ε., τηλ.2103229303, 2103229340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι