• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ. αριθμό 543/130093/18.5.2021 (ΦΕΚ 2120 Β/21.5.2021) «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4282/2014 (Α’ 182)» σύμφωνα με την οποία για την υποβολή αιτήματος α) έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε πλωτές ή χερσαίες εγκαταστάσεις και β) γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4282/2014, καταβάλλεται άπαξ από τον φορέα παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται ως εξής:


Για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας
α) Πενήντα (50) ευρώ, για μίσθωση υδάτινης έκτασης μέχρι τριάντα (30) στρέμματα,
β) Εκατό (100) ευρώ, για μίσθωση υδάτινης έκτασης άνω των τριάντα (30) στρεμμάτων,
γ) Πενήντα (50) ευρώ, για μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ή ιχθυογεννητικό σταθμό ειδών γλυκού νερού σε χερσαίες εγκαταστάσεις.
δ) Εκατό (100) ευρώ, για ιχθυογεννητικό σταθμό ή μονάδα υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων ψαριών, σε χερσαίες εγκαταστάσεις.

Για την υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού
α) Εκατό (100) ευρώ, για υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.
β) Εκατό πενήντα (150) ευρώ, για υποβολή γνωστοποίησης ίδρυσης μονάδας υδατοκαλλιέργειας άλλων ειδών, πλην των ψαριών, ή ειδών που υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς, όπως είναι τα μη ενδημικά είδη και τα είδη που τελούν υπό καθεστώς προστασίας.


Τα ανωτέρω παράβολα εκδίδονται στο όνομα του φορέα της υδατοκαλλιέργειας ηλεκτρονικά, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) στη διαδικτυακή πύλη www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.


Το παράβολο για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης, ο φορέας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να καταθέσει το αποδεικτικό καταβολής του στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με την αίτηση χορήγησης έγκρισης για την ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας.


Το παράβολο για τη γνωστοποίηση ίδρυσης, ο φορέας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να καταβάλει πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ίδρυσης, προκειμένου στη συνέχεια να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης ίδρυσης που υποβάλλει προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο φορέας υδατοκαλλιέργειας τηρεί το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου στην έδρα του μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.


Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ισχύει για τις περιπτώσεις χορήγησης έγκρισης ίδρυσης νέων μονάδων/μετεγκατάστασης σε νέα έκταση/επέκτασης μονάδων και όχι στις περιπτώσεις ανανέωσης ή τροποποίησης των εγκρίσεων (π.χ. αλλαγή φορέα, τροποποίηση ΑΕΠΟ κ.λπ.) και στις περιπτώσεις μεταβολών της γνωστοποίησης ίδρυσης.

Το EMODnet (European Marine Observation and Data Network) είναι μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την Ε.Ε. για να βοηθήσει τους χρήστες της θάλασσας, επαγγελματίες και πολίτες, δημόσιες αρχές και ερευνητές να έχουν την πληρέστερη εικόνα και πληροφορία για πολλές πτυχές του περιβάλλοντος, όπως βαθυμετρία, βιολογία, χημεία, γεωλογία, ανθρώπινες δραστηριότητες, φυσική, βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα του πυθμένα.


Ένας από τους τομείς που έχουν απόλυτη και διαρκή ανάγκη για αξιόπιστα στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι η υδατοκαλλιέργεια.


Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. δημιούργησε video για την προώθηση του EMODnet στους φορείς υδατοκαλλιεργειών. Στο video συμμετέχει και ο Πρόεδρος της APC s.a. Νίκος Αναγνόπουλος, που είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης του EMODnet, όσο αφορά τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.


Δείτε το video, βάλτε στην καθημερινή λειτουργία της μονάδας σας το EMODnet.

 

https://www.emodnet.eu/en/video-emodnet-providing-open-data-supporting-aquaculture

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 44 Α/26.3.2021 ο ν. 4787, στο άρθρο 15 του οποίου αναφέρεται η τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/01 για παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης αδειοδότησης παραχώρησης χρήσης υφιστάμενων άνευ άδειας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών και ορίζεται ως νέα η 23.4.2022.


Εφ’ όσον επιθυμείτε την τακτοποίηση τέτοιων κατασκευών για μονάδα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4796 στο ΦΕΚ 63 Α/17.03.2021 με διάταξη του οποίου (άρθρο 90) δίνεται παράταση της προθεσμίας των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις της παρ. 7 του άρθρου 52 του Ν. 4280/2014.


Σύμφωνα με αυτό, η περαίωση της διαδικασίας ένταξης στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, μπορεί να γίνει μέχρι την 31η.12.2022. Η ανωτέρω προθεσμία αφορά και την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.


Εφ’ όσον επιθυμείτε την τακτοποίηση τέτοιων υποθέσεων για μονάδα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η APC s.a ολοκλήρωσε τη σύνταξη του Π.Ε.Σ.Σ.Α.Υ. της χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, το οποίο παραλήφθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων και παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και αποτελεί βάση για τις χρηματοδοτήσεις του κλάδου στο Ε.Π.ΑΛ.Θ.Υ. 2021 – 2027 που θα εφαρμοσθεί.

 

Σύντομα θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η APC s.a θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε πρόγραμμα για την εμπορική αξιοποίηση του στρειδόκτενου (κοινή ονομασία τηγανάκι) με τη δημιουργία μεταποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Συγκεκριμένα, θα συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομοτεχνική προσέγγιση του έργου και τις δράσεις δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Στη χώρα μας σχεδόν κάθε κυβέρνηση θέλει να κάνει μία νέα αρχή, να δείξει ότι εν πολλοίς παρέλαβε «χάος», να δώσει το σήμα εκκίνησης για ένα όραμα. Έτσι, για να μη σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει συνέχεια του κράτους, να διαφυλάξει την «καθαρότητα», αλλά και να μην την συγκρίνουν.

 

Το τελευταίο αφήγημα αποτέλεσε αναμφίβολα το πολυδιαφημισμένο «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία», κοινώς η «Έκθεση Πισσαρίδη».

 

Προφανώς δεν θα περνούσε από το μυαλό μου να αμφισβητήσω την προσωπικότητα αυτή, ούτε τις προθέσεις αυτού και της επιτροπής του. Όμως, παρακολουθώντας για δεκαετίες ένα από τους πλέον δυναμικούς και αναπτυσσόμενους στη χώρα μας     κλάδους του πρωτογενούς τομέα, την υδατοκαλλιέργεια, μπήκα στη βάσανο να εμβαθύνω στα κεφάλαια του αγροδιατροφικού τομέα και την χωροταξία, ώστε να έχω μια συνολική θεώρηση της εικόνας, των προτάσεων και πολιτικών που προβάλλονται για ένα κλάδο που μέχρι σήμερα, εθνικοί και διεθνείς φορείς και ειδικοί, θεωρούν ότι διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και αποτελεί ένα «ανατέλλοντα αστέρα» σύμφωνα με την έκθεση McKinsey (2012).

 

Προς έκπληξη μου διαπίστωσα ότι απλά δεν υπάρχει. Ο τομέας της αγροδιατροφής περιορίζεται σε προϊόντα όπως οι ελιές, τα σταφύλια, τα όσπρια, τα εσπεριδοειδή!

 

Ούτε το γεγονός ότι τα προϊόντα της αποτελούν το δεύτερο σε εξαγωγές κλάδο του πρωτογενούς τομέα, ούτε η θέση της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε οι ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες (περιβαλλοντικές και χωροταξικές) περαιτέρω ανάπτυξης, αποτέλεσαν ερέθισμα στην επιτροπή για να την περιλάβει στους κλάδους με προοπτικές ανάπτυξης. Όσο αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό, φαίνεται ότι κανείς τους δεν άκουσε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη γαλάζια οικονομία, τις πολιτικές για τη διακυβέρνηση των θαλασσών που αποτελούν και θα αποτελέσουν κύριες πολιτικές όχι μόνο σε Ενωσιακό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Καμία αναφορά στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ και τους άξονες και επιμέρους δράσεις αυτής για αειφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών.

 

Συνειδητές επιλογές ή άγνοια;

 

Περνώντας σε ένα άλλο επίπεδο, πιο βραχυπρόθεσμο, είναι χρήσιμο να αξιολογήσουμε την πορεία του κλάδου αυτού και τη στήριξη που παρέχεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

 

Για μια ακόμα φορά το Πρόγραμμα αυτό φιγουράρει στην τελευταία θέση των Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με απορρόφηση που φτάνει μόλις στο 26% στα τέλη του 2020, τελευταίο τυπικά έτος και έχοντας ήδη απώλειες 7 εκατ. Ευρώ το 2019 σύμφωνα με τον κανόνα ν+3 (αλήθεια πόσες είναι οι απώλειές του 2020; Κάτι ακούγεται για διψήφιο αυτή τη φορά νούμερο). Παράλληλα μόνο 23 από τα 42 μέτρα του Προγράμματος έχουν προκηρυχθεί, εν πολλοίς «κλασσικά» χωρίς τόλμη και προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων.

 

Και όλα αυτά σε μια κρίσιμη στιγμή που πριν λίγες μέρες άρχισε η νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027. Σε αντίθεση με το Π.Α.Α. που έχει διαμορφώσει ένα Εθνικό Πλαίσιο Ανάπτυξης για τη Γεωργία, μπορεί να παρουσιάσει κάποιος ένα πρώτο (έστω και συνοπτικό) σχέδιο για τον Τομέα της Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών; Να σημειωθεί ότι το νέο Ε.Π.ΑΛ.Θ.Υ. θα έχει τις ίδιες σχεδόν πιστώσεις με το προηγούμενο.

 

Παράλληλα τρέχουν οι προθεσμίες για την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης του τρίτου πυλώνα (για την περίοδο 2021-2025) στήριξης – μεταξύ άλλων – του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. Στο σχέδιο πρότασης της Ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνονται 8 δράσεις για την υδατοκαλλιέργεια που στη συντριπτική τους πλειοψηφία φαίνεται ότι θα μπορούσαν να είναι συμπληρωματικές σε υπάρχουσες δράσεις του ΕΠΑλΘ, αλλά που κανείς δεν γνωρίζει τί περιλαμβάνουν καθώς καμία δημόσια διαβούλευση δεν έγινε.

 

Έτσι σε μια κομβική στιγμή για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στον οποίο ολοκληρώνεται η αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, εντείνεται ο ανταγωνισμός και πολλαπλές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται σε εξέλιξη, παρουσιάζεται μία πλήρης έλλειψη αρθρωμένης πολιτικής που θα επιτρέψει την ανάδειξη του κλάδου αυτού σε πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Ταυτόχρονα η βραδυφλεγής βόμβα από τη μη ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού είναι έτοιμη να εκραγεί.

 

Οι προκλήσεις για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, τις υπηρεσίες και τους επιχειρηματίες του κλάδου είναι πολλές.

 

Λεφτά υπάρχουν, αλλά πρέπει τώρα συγκροτημένα να διαμορφωθεί ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες που θα εδραιώνει τον κλάδο αυτό της ελληνικής οικονομίας στην πρωτοπορία της Ευρώπης.

 

Σε διαφορετική περίπτωση η κατάρρευση θα είναι εκκωφαντική.

 

Η άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών θα μπορούσε να είναι η απαρχή για την επανεκκίνηση της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

 

Άρθρο του Νίκου Αναγνόπουλου

 

Η Ε.Ε. αποφάσισε να επιμηκύνει τη διάρκεια ισχύος της απόφασης της 19.3.2020 για λήψη προσωρινών μέτρων μέσω κρατικών ενισχύσεων λόγω της πανδημίας COVID-19, μέχρι 31.12.2021 (αντί 31.12.2020).

 

Επίσης αποφάσισε να αυξήσει το όριο των ενισχύσεων λόγω παράτασης της αβεβαιότητας και όρισε για τις ενεργές επιχειρήσεις του Αλιευτικού τομέα το ποσό των 270.000 € (αντί 120.000 €).

 

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει χρήση αυτών των δυνατοτήτων μέσω σωρευτικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis.

 

Το Σάββατο 26/09/2020 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση παράκτιων ψαράδων στο Βόλο.


Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου κ. Χρήστος Ξηραδάκης, η Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Νοτίου Πηλίου κα. Ασπασία Λάντζου, η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κα. Νίκη Ματζαφλέρη, οι επόπτριες του ΙΝΑΛΕ κα. Κλεοπάτρα Αλιδρομίτη και κα. Παπανικολάου Ευαγγελία και ψαράδες της μικρής παράκτιας αλιείας της περιοχής.


Παρουσιάστηκε το καινοτόμο Πρόγραμμα STARFISH 4.0 που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράστηκαν οι προβληματισμοί των παράκτιων ψαράδων για τα υπέρογκα ποσά που επιβαρύνονται για την τήρηση πολυάριθμων υποχρεώσεων που θα αυξηθούν σε περίπτωση υιοθέτησης συστημάτων ελέγχου στη μικρή παράκτια αλιεία. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων της παράκτιας αλιείας στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και αναλύθηκαν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης της συσκευής NEMO για συλλογή στοιχείων για την τεκμηρίωση της απώλειας εισοδήματος από ζημιές από φώκιες, δελφίνια και ξενικά είδη.


Όσοι αλιείς στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για λίγες μέρες ακόμα, επικοινωνώντας με την APC Α.Ε., τηλ. 2103229303, 2103229340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το Σάββατο 19/09/2020 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση παράκτιων ψαράδων στην Αλεξανδρούπολη.


Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Αλιευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κ. Δημ. Σαρίκας, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Αλιείας της Π.Ε. Έβρου κ. Δημ. Τοπουζής και ψαράδες της μικρής παράκτιας αλιείας της περιοχής.


Παρουσιάστηκε το καινοτόμο Πρόγραμμα STARFISH 4.0 που υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράστηκαν οι προβληματισμοί των παράκτιων ψαράδων για τα υπέρογκα ποσά που επιβαρύνονται για την τήρηση πολυάριθμων υποχρεώσεων που θα αυξηθούν σε περίπτωση υιοθέτησης συστημάτων ελέγχου στη μικρή παράκτια αλιεία. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων της παράκτιας αλιείας στη νέα Προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και αναλύθηκαν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης της συσκευής NEMO για συλλογή στοιχείων για την τεκμηρίωση της απώλειας εισοδήματος από ζημιές από φώκιες, δελφίνια και ξενικά είδη.


Όσοι αλιείς στις Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για λίγες μέρες ακόμα, επικοινωνώντας με την APC Α.Ε., τηλ. 2103229303, 2103229340, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την αναθεώρηση / επικαιροποίηση του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 ανέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην εταιρία συμβούλων APC s.a.

Η περίοδος αυτή (και ιδιαίτερα τα έτη 2021 – 2023) είναι κομβικής σημασίας για τον δυναμικό αυτό κλάδο, καθώς θα είναι διαθέσιμες πολύ σημαντικές πιστώσεις από το ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, το ΕΠΑΛΘΥ 2021 – 2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης, που απαιτούν ένα βελτιωμένο σύστημα διαχείρισης και ένα ριζικό αναμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η ανάθεση του έργου στην APC s.a. αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς και σε βάθος γνώσης του κλάδου και πρόκριμα για το σχεδιασμό μιας αειφόρου και πολύπλευρης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι