• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι υπογράφηκαν και έλαβαν αριθμό ΦΕΚ οι Κ.Υ.Α. για τα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση – Εμπορία αλιευτικών προϊόντων», στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.
Με την υπογραφή αυτών των αποφάσεων ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης – εμπορίας αλιευμάτων, δηλαδή επενδύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση μονάδων.
Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι η υπογραφή – δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης – πρόσκλησης για υποβολή επενδυτικών σχεδίων που εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει.
Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες των δράσεων αυτών μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σημειώνοντας ότι κατ’ αρχάς μπορεί να γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα περιλαμβάνουν και δαπάνες παγίων που έγιναν μετά την 01.01.2007. (Θα οριστεί επακριβώς στην πρόσκληση).

Με εκτίμηση,

Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Συνεδρίαση 2ας Νοεμβρίου 2011

Θέμα: Σχέδιο θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) επί του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΧΣΑΑ/Υ)

Α. Γενικές θέσεις

1. Οι υδατοκαλλιέργειες (Υ/Κ) είναι ένας σημαντικός κλάδος της εθνικής οικονομίας που πρέπει να ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Ο ανωτέρω στόχος απαιτεί την ρύθμιση της λειτουργίας του κλάδου, που περιλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης σαφούς χωροταξικού πλαισίου, όπως εξάλλου προκύπτει και από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Σχέδιο ΚΥΑ για το ΕΠΧΣΑΑ/Υ που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι επί της αρχής αποδεκτό και μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις του ΕΣΧΣΑΑ και στην συνέχεια ενσωματωθούν στο Σχέδιο ΚΥΑ.

4. Η χωροθέτηση μονάδων Υ/Κ εντός προστατευόμενων περιοχών (π.χ. ζωνών NATURA 2000) πρέπει να είναι συμβατή με τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών αυτών και να τυγχάνει της σύμφωνης γνώμης του αντίστοιχου φορέα διαχείρισης.

5. Στόχος της ΚΥΑ πρέπει να είναι η χωροθέτηση μονάδων Υ/Κ να είναι συμβατή προς ανταγωνιστικές στον παράκτιο χώρο δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός και η επαγγελματική αλιεία.

6. Προκειμένου να αποφευχθεί η χωροθέτηση ΠΟΑΥ σε θαλάσσιους χώρους με σημαντικά αλιευτικά πεδία, νηπιοτροφεία, περιοχές αναπαραγωγής και ενδιαίτησης ιχθύων, όπως και λειμώνες Ποσειδωνίας, απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

7. Στόχος πρέπει να είναι επίσης η ενθάρρυνση της στροφής της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας προς την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, νέες καινοτομικές τεχνολογίες παραγωγής και πειραματική υδατοκαλλιέργεια.

8. Οι «μετρικές» προδιαγραφές (βλ. άρθρα 5 και 7), που αφορούν τις μονάδες Υ/Κ (αποστάσεις μεταξύ μονάδων ή από οργανωμένες ζώνες, επιτρεπόμενο μέγεθος μισθωμένης έκτασης, ποσοστό κάλυψης μισθωμένων επιφανειών κλπ), πρέπει να είναι σαφώς ευνοϊκότερες για μονάδες βιολογικής Υ/Κ από εκείνες που προβλέπονται για συμβατικές μονάδες, ώστε να παρέχεται κίνητρο ίδρυσης βιολογικών μονάδων.

9. Στις περιπτώσεις ακατοίκητων νησιών, πέραν των περιορισμών που αφορούν προστατευόμενες περιοχές, πρέπει η χωροθέτηση να αποφασίζεται μετά από την εκπόνηση ορνιθολογικής μελέτης.

10. Στις υποδεικνυόμενες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και μεμονωμένων μονάδων Υ/Κ δέον όπως εξειδικευθεί σε υποκείμενο επίπεδο χωρικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου εμφανίζονται συγκρούσεις είτε με άλλες δραστηριότητες, είτε με νόμιμη οικιστική ανάπτυξη και όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα από την δημόσια διαβούλευση και στην διάρκεια του διαλόγου στο ΕΣΧΣΑΑ.

11. Ο πίνακας 2 στον οποίο περιλαμβάνονται οι ΠΟΑΥ οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π «Αλιεία 2000-2006» και των ΠΕΠ της ίδιας περιόδου πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτικός και οι μελέτες αυτές μετά των αντίστοιχων ΣΜΠΕ να τύχουν επανεξέτασης με βάση την ΚΥΑ Υ/Κ και τα νεότερα πραγματικά και επιστημονικά δεδομένα.

12. Στην περίπτωση χωροθέτησης μονάδων Υ/Κ ή ΠΑΥ εντός κλειστών κόλπων ή στενών θαλάσσιων διαύλων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

13. Κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων ΠΟΑΥ ή μονάδων Υ/Κ, είτε νέων, είτε εκ μετεγκατάστασης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ, στην ποιότητα των υδάτων και στην προστασία της ιχθυοπανίδας.

14. Οι μελλοντικοί φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ, θα έχουν την ευθύνη συστηματικής παρακολούθησης, ανά διετία, της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων και της ποιότητας των υδάτων. Θα ευθύνονται επίσης για την εξασφάλιση επαρκούς υδρανάπαυσης.

15. Στα διοικητικά συμβούλια των φορέων διαχείρισης ΠΟΑΥ θα μετέχει ως παρατηρητής ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

16. Η δαπάνη διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων ζωικών υπολειμμάτων θα βαρύνει τις επιχειρήσεις Υ/Κ.

17. Στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από το Σχέδιο ΚΥΑ μηχανισμού παρακολούθησης που θα ενταχθεί στο Χωρικό Παρατηρητήριο του ΥΠΕΚΑ πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί συστηματική παρακολούθηση των παράκτιων υδατικών οικοσυστημάτων, ώστε βαθμιαία να προκύψουν αξιόπιστες χρονοσειρές δεδομένων.

18. Προ των αποφάσεων εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων που θα λαμβάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαιτείται γνωμοδότηση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των πόρων που θα περιέρχονται στο δημόσιο από την εκμίσθωση θα μεταβιβάζεται στους τοπικούς δήμους, υπό μορφή αντισταθμιστικών ωφελειών.

Β. Στο Πρόγραμμα Δράσης πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα:

1. Το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει την δημιουργία αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών για την παρακολούθηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από Υ/Κ, όπως και για την παρακολούθηση εφαρμογής των υποδείξεων των ελεγκτών.

2. Τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να αναθέσουν την χαρτογράφηση λειμώνων Ποσειδωνίας, αλιευτικών πεδίων, νηπιοτροφείων, περιοχών αναπαραγωγής και ενδιαίτησης ιχθύων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας.

3. Με πρωτοβουλία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εντός έτους από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ θα γίνει ακριβής χαρτογράφηση με γεωδαιτικές συντεταγμένες όλων των εκτάσεων που έχουν εκμισθωθεί σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας ή των οποίων η εκμίσθωση εκκρεμεί.

4. Η ως άνω χαρτογράφηση θα τεθεί υπόψη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών το οποίο θα αποφανθεί εάν στις εν λόγω εκτάσεις υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες Ποσειδωνίας.

5. Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ θα εκπονηθεί το ταχύτερο δυνατό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις, με προοπτική θεσμοθέτησης του εντός 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ.

6. Η παρούσα ΚΥΑ θα τύχει αναθεώρησης εντός διετίας από την έγκριση της, εκτός και αν προ της παρέλευσης της διετίας έχει θεσμοθετηθεί νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, που αναφέρεται ανωτέρω, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δέον όπως μεριμνήσουν για την ενίσχυση με κίνητρα των μετεγκαταστάσεων μονάδων σε αποστάσεις με μεγαλύτερες του ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή με βάθος τουλάχιστον 50 μ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η εκμίσθωση θαλασσίων εκτάσεων πολλαπλάσιου μεγέθους, εφόσον διασφαλισθεί η συμβατότητα με άλλες χρήσεις του θαλασσίου χώρου (ναυσιπλοΐα, διέλευση αγωγών, υπεράκτια αιολικά πάρκα κλπ).

8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δέον όπως μεριμνήσουν για την ενίσχυση με οικονομικά κίνητρα της δημιουργίας νέων, ή μετατροπής υφιστάμενων, βιολογικών ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, όπως επίσης και για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Γ. Στις Μεταβατικές Διατάξεις να προστεθούν τα ακόλουθα (ή να προσαρμοσθεί καταλλήλως η υπάρχουσα διατύπωση):

1. Οι υφιστάμενες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, των οποίων η θέση, λειτουργία και ισχύουσα άδεια δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων ΠΔ για τις ΠΟΑΥ, με δυνατότητα μέχρι τότε παράτασης των αδειών λειτουργίας τους και αύξησης της δυναμικότητας τους κατά 25%, εφόσον προηγηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, και έκδοση της απαραίτητης Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων. Το ποσοστό αύξησης επαυξάνεται σε 40% σε περίπτωση υιοθέτησης βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα.

2. Στην περίπτωση μονάδων θαλάσσιας Υ/Κ των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τους όρους της ΚΥΑ και ειδικότερα στην περίπτωση όπου δίνεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης να προστεθούν τα εξής: «Οι νέες θέσεις μετεγκατάστασης δέον όπως εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης».

3. Η προθεσμία που δίνεται σε μονάδες εντός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ) να προβούν σε συγκρότηση ΠΟΑΥ να περιορισθεί από τα τρία στα δύο χρόνια.

4. Στο διάστημα διετίας από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους είτε εθνικού συμφέροντος, είτε δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε περιοχές με σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, πάντοτε σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής για τον κλάδο, περιλαμβανομένων των στόχων προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων, βιώσιμης ανάπτυξης, προώθησης νέων υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, χρήσης καινοτομικών τεχνολογιών, και ενίσχυσης βιολογικών και πειραματικών υδατοκαλλιεργειών. Ευνοϊκής αντιμετώπισης θα τύχουν τα αιτήματα ίδρυσης νέων μονάδων από επιχειρήσεις των οποίων οι μονάδες απομακρύνονται από την υφιστάμενη θέση τους λόγω των διατάξεων της παρούσας ΚΥΑ.

5. Παράλληλα με την εφαρμογή της παρούσης ΚΥΑ καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας να υποδείξουν, εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης της, περιοχές ή σημεία, εντός και εκτός ΠΑΥ, για την υποδοχή εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών. Οι υποδείξεις θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των μελετών των υπό αναθεώρηση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

6. Στα υπό αναθεώρηση Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι δυνατόν να προβλεφθεί η χωροθέτηση και νέων ΠΑΥ και στην συνέχεια ΠΟΑΥ. Στα Περιφερειακά Πλαίσια (ή σε κάποιες περιπτώσεις στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής) θα εξειδικευθεί η χωροθέτηση των ΠΑΥ ή μεμονωμένων μονάδων.

7. Όπως αναφέρθηκε ήδη, εντός κλειστών κόλπων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. Υφιστάμενες μονάδες που δεν ικανοποιούν τον περιορισμό αυτό δέον όπως μετεγκατασταθούν εντός εξαμήνου από την λήξη της αδείας τους, και πάντως προ της παρέλευσης 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ, σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης.

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας πληροφορούμε ότι πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν.4014 (ΦΕΚ 209 Α’ /21.09.2011) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
Με το νόμο αυτό επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων και του τομέα υδατοκαλλιεργειών. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ αυτών.
Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 30, παρ. 4) περιλαμβάνεται ρύθμιση για τους ήδη υποβληθέντες φακέλους που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
«4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και οι αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (η ισχύς του νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1), ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων».
Τούτο σημαίνει ότι για όσους έχουν ήδη υποβάλλει πλήρεις φακέλους για ανανέωση ΑΕΠΟ, αλλά αυτή δεν έχει εκδοθεί, ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΕΠΟ, δηλαδή δεν λειτουργούν χωρίς άδεια.
Την ανωτέρω ρύθμιση μπορείτε να επικαλεστείτε σε ελέγχους διαφόρων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τυχόν παρεκκλίσεις από την προηγούμενη άδεια δεν αποτελούν παράβαση.
Προς τούτο, σας προτείνουμε να ενημερώσετε τους υπευθύνους των παραγωγικών σας εγκαταστάσεων, έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να επικαλεστούν την ανωτέρω μεταβατική διάταξη του νόμου.
Η ψήφιση της προαναφερόμενης διάταξης δεν πρέπει να σας οδηγήσει σε εφησυχασμό και καθυστερήσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος ο φάκελος να θεωρηθεί μη πλήρης, να επιστραφεί και να χρειαστεί να υποβληθεί εκ νέου πλήρης φάκελος.

Με εκτίμηση,


Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Στην εφημερίδα <a href="/../pdf/ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ (AGRENDA 6  7 AUGUST 2011).pdf">AGRENDA</a> στις 6-7/08/2011 δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Ν. Αναγνόπουλου σχετικά με τις μηχανότρατες.

<a href="/../pdf/ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (AGRENDA 4_5 06 2011).pdf">ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (AGRENDA 4_5 06 2011)</a>

<a href="/../pdf/ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 05 06 2011).pdf">ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 05 06 2011)</a>

 <a href="/../pdf/ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΙΟ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 05 06 2011).pdf">ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)</a>

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με το ν. 3874/3.9.2010 (ΦΕΚ 151/Α’/6.9.2010) καθορίστηκαν οι νέες διαδικασίες σύνταξης Μ.Α.Α.Ε. στο οποίο πρέπει να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση. Σε εφαρμογή αυτού έχουν εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση 302672 (ΦΕΚ 1852/Β/26.11.2010) για το «Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», όπου οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας αποτελούν την Υποενότητα Γ11, η Υπουργική Απόφαση 134416 (ΦΕΚ 273/Β/21.2.2011) που καθορίζει τη «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του Μ.Α.Α.Ε. …» και η Υπουργική απόφαση 134430 (ΦΕΚ 392/Β/14.3.2011) για «Προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος».
Επίσης, έχει εκδοθεί προς ενημέρωση το με αρ. πρωτ. 966634/7.12.2010 έγγραφο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτ. Υδάτων του ΥΘΥΝΑΛ.
Κατόπιν αυτών, οι υδατοκαλλιεργητές – φυσικά πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα αγροτών, οι δε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας – νομικά πρόσωπα να εγγραφούν στο μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Προς τούτο να απευθύνεστε στο τοπικό / περιφερειακό υποκατάστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εγγραφή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 5

«Εθνικό πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών»
1. Παράγραφος 1. «Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας»
- Πρώτο εδάφιο – σημείο 1α
Στο Σχέδιο Διαβούλευσης αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ) και μέσα στις οποίες προσδιορίζονται ζώνες, είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων (ΠΑΣΜ). Μεμονωμένες χωροθετήσεις εντός ΠΑΥ είναι δυνατές σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται παρακάτω.
Αναλυτικότερα:
α. Χωροθέτηση εντός των Π.Α.Υ., γίνεται είτε σε Π.Ο.Α.Υ., είτε σε περιοχές άτυπων συγκεντρώσεων (Π.Α.Σ.Μ.), ενώ διατηρούνται οι μεμονωμένες χωροθετήσεις στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε. Ειδικότερα:
- σε οργανωμένους υποδοχείς, υπό τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), με την έννοια των Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του Ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική μισθωμένη έκταση εγκατάστασης των μονάδων, για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών, είναι κατ’ ελάχιστο 100 στρέμματα.
- σε Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.). Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ’ ανώτατο όριο 100 στρέμματα και η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους είναι ένα ναυτικό μίλι, μετρούμενο σε ευθεία. ΟΙ Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ του παρόντος άρθρου.
Προκειμένου για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω απόσταση μειώνεται κατά 50%.
- μεμονωμένα.
Η διατήρηση σημειακών μονάδων επιτρέπεται σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά που, αν και ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων ζωνών. Οι περιοχές αυτές ομαδοποιούνται στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε, όπου διατηρείται η χωροθέτηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 (ορισμός).»

Παρατηρήσεις:

α. Δεν είναι σαφές για ποιες κατηγορίες ΠΑΥ ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο και το σημείο 1α, καθόσον ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ αναπτύσσονται στις κατηγορίες Α – Δ και στην κατηγορία Ε μόνο μεμονωμένες μονάδες.

β. Για τα αναφερόμενα στις ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ, ισχύουν οι παρατηρήσεις μας που έχουν διατυπωθεί στους ορισμούς των εννοιών αυτών.

γ. Στην έννοια «μεμονωμένα», γίνεται αναφορά μόνο για διατήρηση υφιστάμενων μονάδων, αποκλειομένης της χωροθέτησης νέων, ρύθμιση αρνητική για την ανάπτυξη, ενώ έρχεται και σε αντίθεση με άλλες διατάξεις του Σχεδίου.
π.χ. στις ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β γίνεται αναφορά για τη δυνατότητα ίδρυσης νέων μονάδων.

Για τις έννοιες που χρησιμοποιούνται «σημειακών μονάδων» και «υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων» έχουμε ήδη αναφερθεί στις παρατηρήσεις για τον ορισμό «μεμονωμένες μονάδες».

2. Παράγραφος 1 – Σημείο 1β
Στο Σχέδιο ΚΥΑ της διαβούλευσης αναφέρεται:
«β. Μεμονωμένη Χωροθέτηση
Μεμονωμένη χωροθέτηση νέων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων εντός ή εκτός ΠΑΥ είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή στις εξής περιπτώσεις:
- Πειραματικές μονάδες με ειδικές απαιτήσεις (βυθού, λειτουργικών αναγκών λόγω εκτρεφόμενου είδους κλπ)
- Συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων ή μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μικρής δυναμικότητας μονάδες υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο αγροτουριστικής δραστηριότητας, ως καινοτόμας μορφής εναλλακτικού τουρισμού, κατά προτεραιότητα στις περιοχές της χώρας με εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.). Προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων.
- Σε βραχονησίδες που βρίσκονται δυσπρόσιτες, παραμεθόριες, μικρές νησιωτικές περιοχές, με την προϋπόθεση να μπορούν να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.»

Παρατηρήσεις:
Το σημείο αυτό (1β) αν συνδυασθεί με την ανάλογη ενότητα (iv) «Μεμονωμένη Χωροθέτηση» της σελίδας 28, θα δημιουργήσει προβλήματα, καθόσον επιβεβαιώνεται ότι ουσιαστικά απαγορεύεται η ίδρυση νέων μονάδων, και επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση στις 3 παραπάνω περιπτώσεις και μάλιστα σε απόσταση έξι (6) ν.μ. από τα όρια ΠΟΑΥ, ή και την πλησιέστερη μονάδα ΠΑΣΜ.
Δημιουργούνται όμως και ερωτηματικά, τόσο για τα αναφερόμενα στη συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων, ή μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μικρής δυναμικότητας μονάδες υδατοκαλλιέργειας, όσο και για τις «βραχονησίδες».

Συγκεκριμένα για τις προϋποθέσεις της «συνδυασμένης χωροθέτησης», την έννοια της «μικρής δυναμικότητας μονάδας», αλλά και την έννοια της «βραχονησίδας».

Η τρίτη περίπτωση – πέραν αυτών – είναι απόλυτα δυσνόητη

Προτείνεται η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και του σημείου 1α του Σχεδίου διαβούλευσης ως ακολούθως:
«1. Χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας
Οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ) όπως αυτές ορίζονται στην ενότητα Ι της παρούσας παραγράφου. Εντός των ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, χωροθετούνται οργανωμένοι υποδοχείς με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), προσδιορίζονται περιοχές άτυπης συγκέντρωσης μονάδων (ΠΑΣΜ) και επιτρέπεται να υπάρχουν και μεμονωμένες μονάδες. Εκτός ΠΑΥ των κατηγοριών Α – Δ αναπτύσσονται μεμονωμένες μονάδες, με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στη συνέχεια.
Αναλυτικότερα:
α. Εντός των Π.Α.Υ. κατηγοριών Α – Δ

- Χωροθετούνται οργανωμένοι υποδοχείς, υπό τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), με την έννοια των Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) του άρθρου 10 του Ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική μισθωμένη έκταση εγκατάστασης των μονάδων, για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών, είναι κατ’ ελάχιστο 200 στρέμματα.
- Προσδιορίζονται Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.) ήτοι περιοχές με περισσότερες της μιας μονάδες, των οποίων η μέγιστη απόσταση σύμφωνα με τον ορισμό είναι ένα (1) ναυτικό μίλι κατ’ ανώτατο. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα ΙΙ του παρόντος άρθρου.
Προκειμένου για οστρακοκαλλιέργειες η ανωτέρω απόσταση μειώνεται κατά 50%.
- Διατηρούνται οι υφιστάμενες μονάδες, είτε χωροθετούνται νέες μονάδες με τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου

β. Εκτός των ΠΑΥ Α – Δ κατηγοριών και σε περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται στην Ενότητα Ι του παρόντος άρθρου, οι οποίες ομαδοποιούνται σε ΠΑΥ κατηγορίας Ε, αναπτύσσονται μόνο μεμονωμένες μονάδες, ως ακολούθως:
- Διατηρούνται οι υφιστάμενες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.
- Χωροθετούνται νέες, με τον πρόσθετο όρο να απέχουν από άλλη μονάδα τουλάχιστον τρία (3) ναυτικά μίλια.
γ. Μεταβατικά και για διάστημα πέντε (5) ετών είναι επιτρεπτή η διατήρηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων εκτός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών (Α – Ε) εφόσον δεν μεταβάλουν τα χαρακτηριστικά τους.»
Το σημείο 1β του Σχεδίου της διαβούλευσης να ενοποιηθεί με την Ενότητα IV με τον ίδιο τίτλο «Μεμονωμένη χωροθέτηση» σελίδα 28.

3. Για τις υπόλοιπες «Ενότητες» της παραγράφου 1 του άρθρου 5 παρατηρούνται τα εξής:
α. Στην ενότητα (Ι) «Καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ)» και ειδικότερα στην περιγραφή των ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β αναφέρονται:
- Για τις ΠΑΥ Κατηγορίας Α: «Η εγκατάσταση νέων μονάδων και η επέκταση των υφιστάμενων επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία έγκρισης ΠΟΑΥ, είτε εγκατάστασης σε ΠΑΣΜ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων κ.λπ.».
- Για τις ΠΑΥ κατηγορίας Β: Ανάλογη είναι η διατύπωση με αυτή την ΠΑΥ κατηγορίας Α με την προσθήκη και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων:

Παρατήρηση:
Η ρύθμιση αυτή σημαίνει ότι εντός των ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β μετά την έκδοση της ΚΥΑ του Χωροταξικού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωροθέτησης ΠΟΑΥ, δεν επιτρέπεται όχι μόνο η ίδρυση νέων μονάδων, αλλά και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων, γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις και γενικότερα στον κλάδο της θαλασσοκαλλιέργειας.

Πρόταση:
1. Στις ΠΑΥ κατηγορίας Α και Β, η σχετική παράγραφος να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υφιστάμενων μονάδων και προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση ΠΟΑΥ.
Η εγκατάσταση νέων μονάδων επιτρέπεται μετά από έλεγχο της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία χωροθέτησης ΠΟΑΥ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους περιορισμούς του παρόντος».

2. Ανάλογη παράγραφος να περιληφθεί και στις ΠΑΥ κατηγορίας Γ και Δ, στις οποίες δεν γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της ενότητας (Ι) «Καθορισμός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ)» αναφέρεται ότι οι ΠΑΥ «… κατατάσσονται στις επόμενες πέντε κατηγορίες που εμφανίζονται στον Πίνακα 1 και αποτυπώνονται στο χάρτη» (σελίδα 25).
Το ορθό είναι ότι στο χάρτη αποτυπώνονται μόνο οι κατηγορίες Α – Δ.

γ. Στην κατηγορία Ε των ΠΑΥ (σελίδα 26), ο τίτλος να αντικατασταθεί ως εξής: «Περιοχές μεμονωμένων χωροθετήσεων». Επίσης στο πρώτο εδάφιο αναφέρεται: «σ’ αυτές τις περιοχές διατηρείται η χωροθέτηση υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων».

Η πρόταση αυτή να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«Στις περιοχές αυτές διατηρούνται υφιστάμενες μονάδες και χωροθετούνται νέες μεμονωμένες μονάδες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου».

Η αναφορά στις συγκεκριμένες περιοχές: «Ακτές Β. Κρήτης, Κυκλάδες, κ.λπ.» δεν θα πρέπει να έχει περιοριστικό χαρακτήρα, με την επιφύλαξη να προστεθούν και νέες περιοχές, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι μονάδα, με την προϋπόθεση βέβαια να πληρούν τα χαρακτηριστικά που λεπτομερώς αναπτύσσονται στην ίδια παράγραφο.

Πρόταση:
- Η φράση, «πρόκειται ειδικότερα για τις περιοχές» να αντικατασταθεί με τη φράση: «πρόκειται καταρχήν για τις περιοχές».
- Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί: «και με την επιφύλαξη να ορισθούν και άλλες περιοχές μετά την εκπόνηση σχετικών μελετών με ευθύνη των Υπουργείων ΠΕΚΑ και ΘΥΝΑΛ».

δ. Στην ενότητα (ΙΙΙ) «Καθορισμός Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ)» – Σελίδα 27
- Για το πρώτο εδάφιο ισχύει η παρατήρησή μας όσον αφορά την έννοια της ΠΑΣΜ που έχει διατυπωθεί στο άρθρο 3 «Ορισμοί».
- Η τελευταία πρόταση του σημείου α (σελίδα 28)
«Η οριστική τους ρύθμιση γίνεται … ή / και πέντε μονάδων» καθώς και το σημείο β, είναι επίσης ρυθμίσεις, που έχουν σχέση με τον ορισμό της ΠΑΣΜ (5 μονάδες και ανώτατο όριο 100 στρέμματα συνολικής μισθωμένης έκτασης» για τον οποίο (ορισμό) έχουμε διατυπώσει τις απόψεις μας.

Προτείνεται η ενότητα αυτή να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«III) Καθορισμός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ)
Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 οι ΠΑΣΜ είναι θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται περισσότερες της μίας μονάδες υδατοκαλλιέργειας και η μεταξύ τους απόσταση είναι κατ’ ανώτατο όριο ένα (1) ν.μ..
Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.
Επίσης ως Π.Α.Σ.Μ. θεωρούνται κατ’ αρχήν και για διάστημα μιας πενταετίας από τη θεσμοθέτηση του παρόντος, οι προταθείσες ζώνες Π.Ο.Α.Υ. που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, ως προς την μεταξύ τους απόσταση.
Οι Π.Α.Σ.Μ. καταγράφονται επίσης από το χωρικό σχεδιασμό υποκείμενων χωρικών επιπέδων (Περιφερειακά, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κ.λ.π.), και αξιολογούνται οι θέσεις ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση με άλλες χρήσεις γης.»

ε. Για την ενότητα IV «Μεμονωμένη Χωροθέτηση» – (σελίδα 28) έχει ήδη γίνει αναφορά στις παρατηρήσεις μας για το σημείο 1 β της παραγράφου 1, του Σχεδίου διαβούλευσης.
Συγκεκριμένα έχει προταθεί να ενοποιηθούν, το σημείο 1 β και η ενότητα IV της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Σχεδίου ΚΥΑ της Διαβούλευσης, προς αποφυγή επαναλήψεων, αλλά και των προβλημάτων που δημιουργούν:
- Από την ενότητα αυτή (IV) το τελευταίο εδάφιο έχει ήδη περιληφθεί στη σημείο 1 γ της παραγράφου 1, που οργανικά ανήκει (σύμφωνα με την πρότασή μας).
- Το προτελευταίο εδάφιο: «Υφιστάμενες μεμονωμένες μονάδες εντός ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ μπορούν να συνιστούν ΠΟΑΥ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις», αφορά ρύθμιση που είναι αντίθετη με την έννοια και το θεσμό των ΠΟΑΥ, τις οποίες δεν συνιστούν μονάδες, αλλά χωροθετούνται με συγκεκριμένη διαδικασία και την έκδοση Πρ. Δ/τος.
- Το εδάφιο που αφορά τη διατήρηση μεμονωμένων μονάδων στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε, αποτελεί επανάληψη ρύθμισης που ήδη έχει αναφερθεί στη σχετική παράγραφο της κατηγορίας αυτής (Ε).
Ενόψει των ανωτέρω η ενότητα (IV) «Μεμονωμένη χωροθέτηση» μετά και την ενοποίησή της με το σημείο 1 β προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:
«IV. Χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων
1. Χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων είναι δυνατή στις περιπτώσεις 1 α και 1 β του παρόντος άρθρου. (όπως διατυπώνεται στην πρότασή μας).
Συγκεκριμένα, οι νέες μεμονωμένες μονάδες στις ΠΑΥ Α – Δ κατηγορίας πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα (1) ν.μ. από τα όρια ΠΟΑΥ και την πλησιέστερη μονάδα ΠΑΣΜ και στις ΠΑΥ κατηγορίας Ε τουλάχιστον τρία (3) ν.μ. από άλλη μονάδα.
2. Εκτός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών (Α – Ε) είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η χωροθέτηση νέων μεμονωμένων μονάδων, σε βραχονησίδες που βρίσκονται σε περιοχές δυσπρόσιτες, παραμεθόριες και μικρές νησιωτικές, με την προϋπόθεση να είναι δυνατή η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
3. Επίσης κατ’ εξαίρεση και με όρους και προϋποθέσεις που θα ορίζονται με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ, ΘΥΝΑΛ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, είναι δυνατή η χωροθέτηση νέων μονάδων εντός και εκτός των ΠΑΥ όλων των κατηγοριών (Α – Ε) στις εξής περιπτώσεις:
- Χωροθέτηση πειραματικών μονάδων με ειδικές απαιτήσεις, ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος.
- Συνδυασμένη χωροθέτηση τουριστικών καταλυμάτων, μονάδων εστίασης ή καταδυτικών πάρκων με μονάδες υδατοκαλλιέργειας μικρής δυναμικότητας στο πλαίσιο αγροτουριστικής ή οικοτουριστικής δραστηριότητας, ή άλλης μορφής εναλλακτικού τουρισμού. Προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εξασφάλιση συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών φορέων.»
Σημείωση: Η φράση «… κατά προτεραιότητα στις περιοχές της χώρας με εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, κ.λπ.» παραλείπεται καθόσον ΠΑΥ υπάρχουν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές.
Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC A.E.
23 Μαΐου 2011, 10:27

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Στην παράγραφος 2 αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, μετεγκαθίστανται μετά τη λήξη των αδειών τους σε περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) με τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται».

Παρατηρήσεις:

- Δίνεται μόνο η δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα προσαρμογής, εφόσον οι παρεκκλίσεις το επιτρέπουν.
- Με το ενδεχόμενο η λήξη των αδειών, να έχουν προθεσμία από μερικούς μήνες μέχρι και δέκα έτη, θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και εύλογη προθεσμία (5ετή)

Πρόταση:

Να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

«2. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών, είτε προσαρμόζονται προς τις προϋποθέσεις αυτές στις περιοχές εγκατάστασής τους, είτε μετεγκαθίστανται. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται.

2. Παράγραφος 3

Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν είναι σαφής καθόσον:

- Γίνεται αναφορά απλά και μόνο να κινηθεί η διαδικασία (χωρίς προθεσμία ολοκλήρωσης και συνεπειών αν δεν τηρηθεί).
- Δεν διευκρινίζεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ.
- Ποιος έχει υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία .

Πρόταση:

- Να διαγραφεί

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:38

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 10 – Πρόγραμμα Δράσης

1. Παράγραφος Α 5 που αφορά τη «Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις μισθώσεις υδάτινων εκτάσεων με την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, θα πρέπει να διατυπωθεί σύμφωνα με την πρότασή μας για την παράγραφο 3 του άρθρου 9, ως ακολούθως:
Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τις μισθώσεις υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του παρόντος):
α. Ενέργεια: Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων άρθρου 32 παραγρ. 7 του Ν. 1845/99, που αφορούν μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να καθορισθούν:
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μίσθωσης των υδάτινων εκτάσεων για μονάδες υδατοκαλλιέργειας με βάση τα νέα δεδομένα, αλλά και οι προϋποθέσεις αναστολής νέων μισθώσεων κυρίως με σκοπό των ομαλή λειτουργία της αγοράς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μίσθωσης θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης Π.Ο.Α.Υ.
β. Αρμόδιος φορέας: Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Ψήφιση Νόμου
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται

2. Στην παράγραφο Β – «Μέτρα και δράσεις διοικητικού οργανωτικού χαρακτήρα» να προστεθεί παράγραφος για την αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986), ως ακολούθως:
Αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986)
α. Ενέργεια: Αντικατάσταση της παραπάνω απόφασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», λαμβανομένων υπόψη και των μεταβολών που έχουν επέλθει όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Υπουργείων.
β. Αρμόδιος φορέας: ΥΠΕΚΑ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων
γ. Αναγκαία μέτρα και δράσεις: Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
δ. Χρηματοδότηση: δεν απαιτείται

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:05

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι