• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η έκθεση Thessaloniki Boat and Fishing Show 2022, στις 4-6 Νοεμβρίου, στο Κτίριο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Απο το περίπτερο της C31, η APC s.a., ενημέρωσε τους επισκέπτες της έκθεσης για το πρόγραμμα STARFISH 4.0 καθώς και τις λοιπές δραστηριότητες της στο κλάδο της αλιείας.

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) δημοσιεύθηκε υπουργική απόφαση (628/4.11.2022) για το υποέργο «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών» με πιστώσεις 34.400.000 Ευρώ.


Η προθεσμία κατάθεσης δράσεων ορίστηκε από την 30.11.2022, ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων και σε κάθε περίπτωση την 30.12.2022 ώρα 12:00.


Με δεδομένο ότι η πρόσκληση απαιτεί πλήρη ωριμότητα φακέλων (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών πράξεων / αδειών) και ότι η αξιολόγηση θα είναι άμεση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας προκειμένου να εξετάσουμε τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Η APC SA θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου, για την Έκθεση Boat and Fishing Show 2022.

Συγκεκριμένα, η APC θα διαθέτει το περίπτερο C31 στο Κτίριο 13, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η APC θα ενημερώσει το κοινό για το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα STARFISH 4.0 το οποίο υλοποιήθηκε τα τελευταία 2 έτη στην Ελλάδα και την Μαυριτανία. 

 

Η APC SA με χαρά ανακοινώνει ότι είναι Μέγας Χορηγός στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων το οποίο διεξάγεται στο Μεσολόγγι στις 3-6 Νοεμβρίου 2022.

Επιπλέον, η εταιρία συμμετέχει σε δύο εργασίες με προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν το Σάββατο 5/11 στην Αίθουσα 1 (Αμφιθέατρο Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας):

  • 09.45-10.00 «Προκαταρκτικά αποτελέσματα εμπορικής διακίνησης ενός νέου προϊόντος διθύρου: Το μη-αυτόχθονο στρειδόχτενο Pinctata imbricata radiata».
  • 10.00-10.15 «Οικονομοτεχνική ανάλυση εμπορικής αξιοποίησης του στρειδόχτενου Pinctata imbricata radiata (Leach 1814)»

Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://18psid.asfa.upatras.gr/ 

Εκδόθηκε Προκήρυξη για «ενισχύσεις στον τομέα Αγροδιατροφή – Πρωτογενής τομέας – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», (απόφαση 94084 / ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
Σύμφωνα με αυτή δεν προβλέπονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1062/252166/1.09.2022 (4697/Β/8.09.2022) KYA «Όροι, δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης παραχώρησης χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα» των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Στην εν λόγω ΚΥΑ, καθορίζονται οι όροι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.4282/2014, με σκοπό την δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή υδρόβιων οργανισμών.

 

Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται ότι η δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή δύναται να πραγματοποιείται και σε νόμιμα λειτουργούσες παραγωγικές μονάδες εντός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα και σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τροποποιούνται όλες οι διοικητικές πράξεις λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας προκειμένου να επιτρέπεται και η δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή.

 

Σε περιπτώσεις που σήμερα πραγματοποιείτε δοκιμαστική καλλιέργεια/εκτροφή, είτε στα πλαίσια υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων με Πανεπιστημιακά/Ερευνητικά Ιδρύματα, είτε με πρωτοβουλία της επιχείρησης, εντός μισθωμένων εκτάσεων, χωρίς την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών, θα πρέπει αυτή να μεριμνήσει ώστε να προσαρμοστούν/τροποποιηθούν οι άδειές της μονάδας προς αποφυγή κυρώσεων.

Με το άρθρο 63 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α’ 150/30.07.2022) παρατάθηκε η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Π.Ο.Α.Υ. κατά δύο έτη, ήτοι μέχρι 4.11.2024

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμό 1313 & 1314/05.07.2022 Αποφάσεις Τροποποίησης των ΥΑ που αφορούν τα Μέτρα 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» και 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Με τις αποφάσεις αυτές προβλέφθηκε για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια η δυνατότητα απορρόφησης αδιάθετων πόρων και πόρων της κατηγορίας «Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες», για τις περιπτώσεις υπερβάσεων τιμής μονάδας των επιμέρους πιστοποιημένων εργασιών και προμηθειών, διατηρώντας πάντοτε τον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του σχεδίου, αμετάβλητο.

Ειδικώτερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες έως επιπλέον 20% της εκάστοτε εγκεκριμένης δαπάνης.

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει μόνο για αιτήματα επαλήθευσης και πληρωμής ενισχύσεων που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των εν λόγω Αποφάσεων (15 Ιουλίου 2022).

Η APC sa εντάχθηκε στην λίστα πιστοποιημένων εξειδικευμένων συμβούλων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της διαχείρισης ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η EBRD βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να επιτύχουν και να τονώσουν την τοπική κοινωνία και οικονομία. Συμβουλευτικά έργα για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της EBRD, από πιστοποιημένους συμβούλους, επιδοτούνται από την Τράπεζα σε ποσοστό 70-88% επί της καθαρής αξίας του εκάστοτε έργου.

Η APC s.a. και η ΕΝΑΛΕΙΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε κοινούς σκοπούς και με πρόσφατο υπόμνημά τους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβλέψει στο ΠΑΛΥΘ 2021 – 2027 τη χορήγηση αποζημιώσεων σε ψαράδες, οι οποίοι θα συλλέγουν απωλεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και θαλάσσια απορρίμματα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών πλόων τους.

 

Τέτοιες δράσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, αλλά και στη στήριξη του εισοδήματος των ψαράδων στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον αλιευτικό τομέα.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι