• +302103229303
  • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Εκδόθηκε ΚΥΑ 94/165904/23.6.2020 (ΦΕΚ2648Β/30.6.2020) σύμφωνα με την οποία χορηγούνται σε όλα τα επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας (συμπεριλαμβανομένων των βιντζοτρατών) ποσά που κυμαίνονται από 800-4000 € αναλόγως του ολικού μήκους του σκάφους.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ανακούφιση στους παράκτιους ψαράδες που υπέστησαν σοβαρή οικονομική ζημιά λόγω της πανδημίας COVID-19. Η έκδοση πρόσκλησης για χορήγηση αποζημιώσεων μέσω του μέτρου της «προσωρινής παύσης»
σκαφών εκκρεμεί ακόμη.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανέθεσε στην APC sa την εκπόνηση  μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την εφαρμογή απλοποιημένου κόστους, στη δράση «Αγορά και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων VMS-ERS-AIS».

Ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων θα χρηματοδοτηθεί το αμέσως προσεχές μέλλον μέσω πρόσκλησης του ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 και θα στηριχθεί στα πορίσματα της μελέτης που θα παραδοθεί εντός του Ιουλίου.

17 Ιουν 2020

Νόμος 4691/2020

Εκδόθηκε ο Ν. 4691/2020 (ΦΕΚ/Α/108/9.6.2020) «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις».


Στο άρθρο 13 (Κεφάλαιο Γ’ Ρυθμίσεις θεμάτων Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών) περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4282/2014 για την είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων θαλασσίων χώρων, τα οποία πλέον θα βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Δήμο που είναι εγκατεστημένη η μονάδα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. δ.356/1974, Α’ 90).

Ξεκίνησε την 3.6.2020 η υποβολή αιτήσεων για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Χορηγούνται νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν επιπτώσεις στη λειτουργία τους που μπορεί να οφείλονται στον Covid-19.


Οι αιτήσεις γίνονται online στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπου και δηλώνετε όποια τράπεζα θέλετε να συνεργαστείτε.


Στις επιλέξιμες επιχειρήσεις ανήκουν και οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών.

Πριν από ένα έτος περίπου, δημοσιεύθηκε ο ν. 4607/2019 στον οποίο περιέχονται νέες διατάξεις για τον αιγιαλό και την παραλία, σε τροποποίηση του ν.2971/2001.


Ειδικότερα, με τα άρθρα 33 και 34 αυτού – μεταξύ άλλων – προβλέπεται για τις υδατοκαλλιέργειες (συνοδές εγκαταστάσεις):
i. παραχώρηση χρήσης υφιστάμενων, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών, για την εξυπηρέτηση μονάδων (προβλήτες, κ.λπ.), για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 121 και του ν. 4495/2017 ή της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 και έχουν κατασκευασθεί πριν την 28.7.2011.
ii. αναστολή έκδοσης και εκτέλεσης Π.Δ.Α. και πρωτοκόλλου κατεδάφισης, καθώς και έκδοση Π.Κ.Α. Αυθαίρετης χρήσης, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο αρθ. 121 του ν. 4495/2017, και για την περίοδο μετά την ημερομηνία υποβολής.

Καθώς η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για την προσαρμογή στις διατάξεις αυτές (2 έτη, από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι μέχρι την 24/4/2021) έχει παρέλθει κατά το ήμισυ και για την υποβολή των αιτημάτων αδειοδότησης έργων, που έχουν κατασκευαστεί άνευ άδειας, θα πρέπει να έχει ήδη προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, αλλά και έγκριση και άλλων μελετών, εφ’ όσον ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας για συζήτηση και προώθηση τυχόν αιτήματός σας.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει το Δεκέμβριο 2019 είναι αναγκαία η εναρμόνιση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης των μονάδων σας με το ενιαίο πρόγραμμα που καθορίστηκε από το ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 65ΚΦ4653Π8-ΨΚ), ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται στην ΑΕΠΟ κάθε μονάδας.

Αν και παρήλθε η τεθείσα από την εγκύκλιο ΥΠΕΝ (ΔΙΠΑ/121639/7242/20.12.2019) προθεσμία, ήτοι η 20.3.2020, μπορείτε και τώρα να το κάνετε ενημερώνοντας, τόσο την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (ΠΕ.ΧΩ.), όσο και τη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Καθώς είναι προς το συμφέρον της εταιρίας σας ο νέος τρόπος / πρόγραμμα παρακολούθησης, να επισπεύσετε την υποβολή της σχετικής δήλωσης ενημέρωσης, εκτός αν το έχετε ήδη πράξει.

Με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. δημιουργήθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων COVID-19 της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης (HDB). Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και στον αλιευτικό τομέα (επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και αλιείς). Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα για άμεσες επιχορηγήσεις (δάνεια με μηδενικό επιτόκιο, εγγυήσεις για δάνεια στο 100% του κινδύνου) και με όριο ενίσχυσης τις 120.000 € ανά φορέα.

Οι ενισχύσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανόνα de minimis.

Για περισσότερο από ένα μήνα βρισκόμαστε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19.

Παρά τις πρακτικές δυσκολίες που τα αναγκαία μέτρα προστασίας δημιουργούν, η APC sa βρίσκεται συνεχώς κοντά σας, τόσο με άρθρα και γραπτές εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων της κρίσης στην αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, όσο και με συνεχή επικοινωνία για προώθηση – στο μέτρο του δυνατού – των εκκρεμών υποθέσεών σας.

Πιστεύοντας ότι την περίοδο αυτή σφυρηλατούμε πιο στέρεες βάσεις στη συνεργασία μας και προσβλέποντας σε ένα πιο δημιουργικό αύριο για όλους μας,

η διοίκηση και οι συνεργάτες της APC sa, εύχονται σε σας, τις οικογένειές σας και τους ανθρώπους σας,

 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και πρόσκληση για την επιδότηση τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ επιχειρήσεων που πλήττοννται απο τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 ύψους 750.000€ κατ’αρχάς. Η διάρκεια είναι για 3+2  μήνες.

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ΔΕΝ περιλαμβάνεται ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών.

Έτσι χάνεται η ευκαρία να ενταχθούν ΜΜΕ ιχθυοκαλλιεργειών για λήψη ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (και μέχρι 120.000€)

Ποιός δεν φρόντισε άραγε;

Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport” για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, το οποίο αφορά και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, έως την 21η Απριλίου 2020.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι