• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Στους ενισχυόμενους κλάδους περιλαμβάνονται και τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (παραγωγή – μεταποίηση).

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προιοντα αυτά

 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση εξαρτάται από το μέγεθος του περιπτέρου.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και

 • επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης

 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση

 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)

 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών

 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)

 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.2018.

Εφόσον ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαμόρφωση του φακέλου υποψηφιότητας.

 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της APC sa, Νίκος Αναγνόπουλος, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων στον τομέα της θάλασσας, για περίοδο 3 ετών.

Στα μέσα Ιανουαρίου 2018 στις Βρυξέλες θα γίνει η πρώτη επίσημη συνάντηση της ομάδας, όπου η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις ανάγκες τις αγοράς, και στην συνεισφορά πακέτων υπηρεσιών, όπως το EMODnet και το Copernicus.

Το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας Αλιείας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους». Το Μέτρο αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας και η διάλυση θα πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι η εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος στόλου με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό.

 

Υποβολή

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 9 Νοέβριου 2017 και λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2017. Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ aposyrsi.alieia.gr

 

Υπαγόμενες πράξεις

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει :

 • Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ).

 • Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησής τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία : τράτα βυθού (OTB) ή/και γρι-γρι (PS).

 • Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή (κωπήλατα) δεν εντάσσονται στο Μέτρο.

 • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το έτος έναρξης πλόων (ΕΕΠ).

 • Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

 • Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.

 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

 • Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Προσοχή: Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει / λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε (5) ετών από την είσπραξη της ενίσχυσης.

Για τον υπολογισμό της χρηματικής αποζημίωσης του σκάφους που αποσύρεται από την αλιευτική δραστηριότητα, λαμβάνονται υπόψη, η «αξία βάσης» αλιευτικού σκάφους [αξία σκάφους δέκα (10) ετών, χωρητικότητας μέχρι 2 GT], η παλαιότητα του σκάφους, η χωρητικότητα σε GT, η ισχύς της μηχανής σε kW, οι ημέρες εργασίας/έτος, και το αλιευτικό εργαλείο άδειας.Πάντως για σκάφη με ολικό μήκος (LOA) κάτω των 6 μέτρων και τα οποία έχουν χωρητικότητα μέχρι 0,5 GT τίθεται ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, το ποσό των 6.000 €.

 

 

Απευθυνθείτε στην Advanced Planning-Consulting (APC SA) για να σχεδιάσουμε μαζί την πιθανή ένταξη σας στο μέτρο 6.1.10. Η APC SA έχει την εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πως η κατάλληλη προετοιμασία, έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, είναι κομβικό σημείο για την επιτυχία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:

210-3229 303 / 210-3229  340

Fax: 210-3229 304

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Χθές, η ομάδα της APC έγινε φτωχότερη.

Ο συνεργάτης και φίλος Γιώργος Γκολφινόπουλος «έφυγε» απο κοντά μας.

Εμείς και ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας του στέλνουμε ενα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του με την επιστημονική γνώση και μεθοδικότητα του στα σημαντικά θέματα της ποιότητας των τροφίμων.

 

Καλο Ταξίδι Γίωργο

 

Στις 18 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4492 (ΦΕΚ 156Α/2017), ο οποίος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν την ελληνική υδατοκαλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το άρθρο 10, αναφέρεταιστην διαδικασία μίσθωσης λιμνοθαλασσών.

 

 • Στην παράγραφο 10 του άρθρου 14, η προθεσμία η οποία προβλεπόταν στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Νόμου 4282/2014 για την προσαρμογή των μονάδων υδατοκαλλιέργειας που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων τους κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4282, παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή έως 29.8.2018.

 

 • Το άρθρο 20, αφορά την δυνατότητα λειτουργίας εκτατικών ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μονάδων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., θα γίνει η δεύτερη ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), στο ξενοδοχείο “Selefkos Palace Hotelστην Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσας.  Η Ημερίδα αποσκοπεί στο να ενημερώσει του Δυνητικούς Δικαιούχους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρόσφατα ενεργοποιηθέντα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας και της Μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.

Η APC sa θα δώσει το παρόν στην 2η Ενημερωτική Ημερίδα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων. Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.

 

Υποβολή

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 10 Οκτώβρη 2017 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2018. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω διαδικτύου (www.ependyseis.gr) και μέσα σε 5 εργάσιμες πρέπει να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ.

 

Υπαγόμενες πράξεις

Το μέτρο 3.1.8 αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς , υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Στόχος των πράξεων είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων.

Επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνουν:

 • Σωσίβιες λέμβους, φωτοβολίδες, συστήματα ανάκτησης από πτώση ανθρώπου στην θάλασσα, ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, πυροσβεστήρες, πυρίμαχες κουβέρτες, εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας κ.α.

 • αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών, αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης επί τους σκάφους, παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

 • εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων, υγειονομικές εγκαταστάσεις (τουαλέτες, εγκαταστάσεις πλύσης), συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου

 • κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος, αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ, ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός

Το  μέτρο 4.1.20. συμπεριλαμβάνει πράξεις που έχουν να κάνουν με εξοπλισμού επί τους σκάφους, αλιευτικά εργαλεία, έλεγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης και μελέτες. Στόχος των δράσεων είναι να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών και την μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου.  

Επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο αυτό συμπεριλαμβάνουν:

 • επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμού κίνησης του πηδαλίου

 • ενεργειακά αποδοτικές προπέλες και γεννήτριες, καταλύτες, στοιχεία πρόωσης

 • αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά, τροποποιήσεις συρόμενων, εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων

 • δαπάνες για την βελτίωση συστημάτων ψύξης , κατάψυξης και μόνωσης, δαπάνες για ενθάρρυνση ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8, και 4.1.20 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Πράξεις οι οποίες έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο, δεν μπορούν να υπαχθούν. Το μέγιστο ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%.

 

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ΕΥΡΩ και ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18)μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν αναλόγως με:
• Το μέγεθος των επιχειρήσεων
• αν οι πράξεις υλοποιούνται ή όχι σε Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (Δημόσια ενίσχυση σε επικράτεια 50% - σε απομακρυσμένα νησιά 85%)
• αν οι πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας  (Δημόσια ενίσχυση σε Επικράτεια 80% - σε Απομακρυσμένα νησιά 85%)

 

Απευθυνθείτε στην Advanced Planning-Consulting (APC SA) για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια σας. Η APC SA έχει την εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πως η κατάλληλη προετοιμασία, έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, είναι κομβικό σημείο για την επιτυχία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:

210-3229 303 / 210-3229  340

Fax: 210-3229 304

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων και τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης¨

 

Υποβολή

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 10 Οκτώβρη 2017 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2018. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω διαδικτύου (www.ependyseis.gr) και μέσα σε 5 εργάσιμες πρέπει να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ.

 

Υπαγόμενες πράξεις

Η πρόσκληση αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς , υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους , οι οποίες θα αυξάνουν την άξια στα προϊόντα και επενδύσεις επί του σκάφους για την βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.  Επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι:

 • Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.

 • Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.

 • Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.

 • Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

 • Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.

 • Δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.

 • Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

 • Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Πράξεις οι οποίες έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο, δεν μπορούν να υπαχθούν. Το μέγιστο ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%.

 

 Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ΕΥΡΩ και ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν αναλόγως με:
• Το μέγεθος των επιχειρήσεων
• αν οι πράξεις υλοποιούνται ή όχι σε Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (Δημόσια ενίσχυση σε επικράτεια 50% - σε απομακρυσμένα νησιά 85%)
• αν οι πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας  (Δημόσια ενίσχυση σε Επικράτεια 80% - σε Απομακρυσμένα νησιά 85%)

 

Απευθυνθείτε στην Advanced Planning-Consulting (APC SA) για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια σας. Η APC SA έχει την εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πως η κατάλληλη προετοιμασία, έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, είναι κομβικό σημείο για την επιτυχία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:

210-3229 303 / 210-3229  340

Fax: 210-3229 304

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της APC, Νίκος Αναγνόπουλος, έδωσε το παρόν στο συνέδριο "Beyond 2020: Supporting EU Coastal Communities", που έλαβε μέρος στο Ταλίν της Εσθονίας στις 12 και 13 Οκτώβρη 2017. Ο Νίκος Αναγνόπουλος ήταν μεταξύ των ομιλιτών, και συγκεκριμένα πήρε μέρος στην συζήτηση για την "Υποστήριξη της συμμετοχής των μικρών παράκτιων ψαράδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων  της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (CFP) - Αποτελέσματα πιλοτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων." 

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., θα λάβει μέρος η πρώτη ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου.  Η Ημερίδα αποσκοπεί στο να ενημερώσει του Δυνητικούς Δικαιούχους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρόσφατα ενεργοποιηθέντα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Αλιευτικό τομέα, και ιδιατέρως στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, και της Μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Η APC sa θα δώσει το παρόν στο Μεσολόγγι στην 1η Ενημερωτική Ημερίδα.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι