• +302103229303
 • apc@apc.gr

Εικόνα πιστοποίησης ΕΣΠΑ Ψηφιακή Δράση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195 Β’ /31.1.2019 τροποποίηση της Υ.Α. για τους όρους και προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων υπεκμίσθωσης μονάδων πάχυνσης υδατοκαλλιεργειών.

Σύμφωνα με αυτή αποσαφηνίζονται τα κριτήρια για την υπαγωγή τέτοιων περιπτώσεων στις διατάξεις του νόμου, ενώ ορίζεται ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων προσαρμογής για υφιστάμενες συμβάσεις υπεκμίσθωσης η 30.4.2019.

 

Μετά από πολυετή προσπάθεια, στην οποία καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η APC s.a., η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ προχώρησε στον καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας με στόχο την προστασία και διατήρηση της κατάστασης των υδάτινων συστημάτων. Αυτές περιγράφονται σε Πίνακες του Αναλυτικού Κειμένου Τεκμηρίωσης «Προγράμματα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητά τους» της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

 

Με τη ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την ενιαία, σε επίπεδο χώρας, τήρηση στοιχείων περιβαλλοντικής κατάστασης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας και τις υπό ίδρυση ΠΟΑΥ, εργαλείο αναγκαίο τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1333/153983/8-11-2018 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5158/2018.

 

Εφιστούμε την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

 

 • Στις περιπτώσεις ξένων ή τοπικά απόντων ειδών, τα οποία διατηρούνται σε κλειστές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου η αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας να εκδώσουν την προβλεπόμενη βεβαίωση κλειστής εγκατάστασης, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ορισμού της κλειστής εγκατάστασης και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της δραστηριότητας.

 

 • Οι υφιστάμενες μονάδες υδατοκαλλιέργειας στις οποίες εκτρέφονται ξένα ή απόντα σε τοπικό επίπεδο είδη και οι οποίες λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη στην εν λόγω ΥΑ άδεια μετακίνησης, οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της παρούσας εντός 6 μηνών από την έκδοση αυτής, υποβάλλοντας στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας σχετική αίτηση.

Επίσης, τυχόν άδειες για την εισαγωγή ξένων ειδών που είχαν χορηγηθεί πριν την έκδοση του Καν(ΕΚ) 708/2007 δεν ισχύουν και οι φορείς οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι άδειες μετακίνησης έχουν ισχύ για επτά (7) έτη, για πολλαπλές μετακινήσεις που αναφέρονται στο ίδιο είδος, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

 • Τέλος, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων/ανάκληση αδειών σε όσους δεν τηρούν τις διατάξεις αυτής και των σχετικών Ενωσιακών κανονισμών (άρθρο 10).

 

Με τον ν. «Θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού και λοιπές διατάξεις» ψηφίστηκε τροπολογία του άρθρου 27 παρ.1 του ν. 4282/2014 με την οποία παρατείνεται κατά δύο έτη, ήτοι μέχρι 31.8.2020, η προθεσμία για την προσαρμογή στις διατάξεις του νόμου αυτού αποκλειστικά για τις μονάδες που είχε υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι την 29.8.2018.

 

Ο Πρόεδρος και στελέχη της APC sa συμμετείχαν στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.Αλ.Θ 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την 27η Νοεμβρίου.

Σε παρέμβαση του Νίκου Αναγνόπουλου ως τεχνικός σύμβουλος της ΠΑΝΕΜΜΙ στο θέμα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, τόνισε ότι το νέο πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό από το ισχύον, απαιτεί σοβαρές προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου δράσεων και ειδικότερα για τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να γίνει έντονη προσπάθεια της Ελληνικής Διοίκησης για τη διατήρηση της δυνατότητας χορήγησης άμεσων ενισχύσεων (επιδότηση) στις παραγωγικές επενδύσεις του κλάδου και όχι μόνο χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (επιδότηση επιτοκίου δανείων, εγγυήσεις κλπ).

 

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4950/Β/6.11.2018) για τα χαρακτηριστικά σκαφών ή πλωτών ναυπηγημάτων ως βοηθητικών υδατοκαλλιέργειας.

Εντός έξι μηνών, δηλαδή μέχρι 6 Μαΐου 2019, οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών οφείλουν να προσαρμόσουν την αδειδότηση των πλωτών μέσων τους στη νέα νομοθεσία. 

Το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε απο τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8oUfRP5FbYPXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb630wcn7R16rJg6_UW_aIFT41Vxv7ybCt1UG7Nzb3gm

 

 

 Ο πρόεδρος της APC sa, Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχε ως ομιλητής στη συνάντηση η οποία έγινε στην πόλη Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARIEL – Promoting small scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian Macroregion» το οποίο έχει ενταχθεί στο INTERREG ADRION με κωδικό No.278

Ο Νίκος Αναγνόπουλος ανέπτυξε το θέμα «Ελλάδα: Παράκτια Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες – Πρωτοβουλίες συνεργασιών».

Στα πλαίσια του συνεδρίου HydroMedit 2018 που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, η APC sa σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων οργάνωσαν συζήτηση/στρογγυλό τραπέζι με θέμα :

«Το μέλλον της ελληνικής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021-2017»

Με διορατικότητα και τεκμηρίωση ο Πρόεδρος της εταιρίας Νίκος Αναγνόπουλος ανέλυσε τα κρίσιμα σημεία της πρότασης Κανονισμού που θα καθορίσει το μέλλον της ελληνικής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ενώ έγινε γόνιμος διάλογος με εκπροσώπους φορέων και της διοίκησης για την ανάγκη ετοιμότητας και διαμόρφωσης εθνικών θέσεων στη διαπραγμάτευση που εξελίσσεται.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 το πρότυπο ASC για τσιπούρα, λαβράκι και κρανιό.

 

Το ASC ιδρύθηκε το 2010 από τον φορέα Sustainable Trade Initiative (IDH) και το WWF Ολλανδίας. Πρόκειται για την πιστοποίηση Υπεύθυνης Υδατοκαλλιέργειας του ανεξάρτητου, διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Aquaculture Stewardship Council (ASC). Συνεργάζεται με παραγωγούς του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, μεταποιητές αλιευμάτων, εταιρείες λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης, ακαδημαϊκούς φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις καταναλωτών.

 

Οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν σαν σημείο αναφοράς την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και κατά συνέπεια την Αειφορία και το Βιώσιμο Εμπόριο. Το νέο πρότυπο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των μεσογειακών ειδών και εστιάζει στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της δραστηριότητας μέσα από 7 αρχές (principles). Αυτές είναι:

 

 1. Συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

 2. Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

 3. Προστασία υγείας και γενετικής ακεραιότητας άγριων ιχθυοπληθυσμών

 4. Περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση φυσικών πόρων 

 5. Διαχείριση ασθενειών και παρασίτων με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο

 6. Λειτουργία με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο

 7. Συνεργασία με την τοπική κοινότητα

 

Οι πρώτες επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του νέου προτύπου θα διεξάγονται από διαπιστευμένους φορείς, από τις 18 Μαρτίου 2019. H πιστοποίηση είναι ανά μονάδα εκτροφής και οι επιθεωρήσεις είναι ετήσιες (αρχική και 2 επιτηρήσεις).

 

Η APC s.a. είναι στη διάθεσή σας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο συμμόρφωσης και την προσαρμογή του συστήματος διαχείρισης στις απαιτήσεις του προτύπου.

 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέθεσε μετά από διαγωνισμό στην εταιρία συμβούλων APC Α.Ε. το έργο υποστήριξης για την προετοιμασία προσκλήσεων χρηματοδότησης σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Οργανώσεων Παραγωγών ή Ενώσεων αυτών, καθώς και εμπορίας / προώθησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

 

Έτσι, προϊόντα θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας μέσω της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιεργειών και νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσοστά ενίσχυσης 50 – 100%.

 

Η ανάθεση του έργου στην APC Α.Ε. αποτελεί επιβεβαίωση και αναγνώρισή της, σαν κορυφαία εταιρία συμβούλων στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του υδάτινου περιβάλλοντος.

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2018.

 

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σόλωνος 14,
Αθήνα, 10673

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας.
Περισσότερα Αποδέχομαι